Depolanmaya uygun nitelikteki hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünleri olarak ifade edilir.                                                                                                                                              Tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmede, bu ürünlerin lisanslı depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak da yer almaktadır. Bu durum, tarım ürünlerinin ticaretinde fiyat artışları ile yani, enflasyonla da doğrudan ilgili bulunmaktadır.                                               Konu ile ilgili olarak 7511 sayılı Kanun[1] ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda[2] da bazı değişiklikler öngörülmüştür. Söz konusu değişiklikler önemli olup, bir kısmına aşağıda yer verilmiştir:                                                                                                                      1. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden ya da ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan, depo işletmelerine iki yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.                                                                               2. Lisanslı depo işleticisi, mudînin talebi üzerine, hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça gecikmeksizin ürünü teslim etmezse, depo işletmelerine iki yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.                                                                                             3. Lisanslı depo işletmesi; faaliyetlerini durdurma, tasfiye kararı alması veya lisans koşullarından bir veya birkaçını yerine getirememesi ya da iflası durumunda, depo işleticisi derhâl mudîlere bir ihtar göndererek durumu bildirir ve mudîlerin sözleşmeleri gereği ödemesi gereken normal depo hizmeti ücretinin tahsilinden sonra ürünleri mudîye teslim etmezse ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz günlük süre geçmeden depolama hizmetlerine son verirse depo işletmelerine iki yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.                                                                                                                                            4.  Depo kapasitesinin dolu olması, teslim edilmek istenen veya depolanmış bir ürünün lisanslı depodaki diğer ürünleri ve sağlığı olumsuz etkileyecek bir nitelik taşıması ya da depolanmaya elverişsiz olması durumları dışında, lisanslı depo işletmesi ürünün depolanmak üzere kabulünde, depolama hizmetlerinden ve lisanslı depo işletmesi imkânlarından yararlanılmasında kişiler arasında ayrım yaparsa depo işletmelerine iki yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.                                                        5. Yetkili sınıflandırıcılık ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden depo işletmelerine iki yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.                                                                                                                                             

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.


[1] 29 Mayıs 2024 Tarih 32560 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[2] 17/2/2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda