Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine nakit sermaye artışı birçok mükellef tarafından bilinmekte ama içerisinde bir takım soru işaretlerini barındıran bir kurumlar vergisi müessesidir. Buna ilişkin olarak çeşitli dönemlerde idare tarafından verilen özelgeler ile konuya ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Nakit sermaye artışının kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusu ise iş bu köşe yazısının konusunu oluşturmaktadır.

22 Aralık 2023 tarih ve 39044742-130[Özelge]-1501038 sayılı özelge başvurusu mesele olayda idare Şirketin birleşme, satın alma konularında danışmanlık hizmetleri sunmakta olduğu, firmanın …yılı gelir tablosunda brüt satışlarının tamamının …-TL'nin danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelir tutarından oluştuğu, ayrıca bilançoda … TL tutarındaki aktif büyüklüğü içindeki … TL'nin "Bağlı Ortaklıklar Hesabında" yer alan tutardan meydana geldiği belirtilerek, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (ı) bendi kapsamında nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indiriminden yararlanıp yararlanılamayacağı hususunda görüş bildirmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; "Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50'si. … ” hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre özelge kapsamında, şirketin finans sektöründe faaliyette bulunması nedeniyle, gerçekleştirdiği nakdi sermaye artırımından dolayı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanılmasının mümkün bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.