Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi, bu kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara’da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu (Kısaca "DTGVK") yürürlüğe girdi.[1]                                                                                                                                 Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakıf'ının (Kısaca "Vakıf") organları; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan oluşmaktadır.                                                                  Mütevelli Heyeti, Vakfın karar organı olup, Başkanı Dışişleri Bakanıdır. Mütevelli Heyeti, Bakanın Başkanlığında; Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişiler ile akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından Dışişleri Bakanı tarafından beş yıllığına seçilecek en az beşi Dışişleri Bakanlığı mensubu olmak üzere on kişiden oluşur.                                                                                               Yönetim Kurulu, Vakfın icra ve temsile yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Başkanı ve en az ikisi Dışişleri Bakanlığı mensubu olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek toplam beş üyeden oluşur.                                                                                                      Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş organ olup Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek ikisi Dışişleri Bakanlığı mensubu ve biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye de seçilir. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Dışişleri Bakanı, Vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.                                                                 Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görevleri, toplanmaları, karar yeter sayıları ile bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar Vakıf resmi senedinde gösterilir (DTGVK m.4).                                                                                                                              Vakıf'ın amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca faaliyetleri şunlardır:                                                                                                                 a) Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz almak, kiralamak, inşa etmek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakmak, her türlü taşıt aracı almak, kiralamak, gerektiğinde Dışişleri Bakanlığına tahsis etmek.                                                                                                                                             b) Dışişleri Bakanlığına ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle, Dışişleri Bakanlığı yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.                                                                                                                                   c) Yükseköğretim kurumları kurmak.                                                                                                      ç) Personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini desteklemek.                                  d) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak; ayni ve nakdî, fikrî ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etmek; takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak; taşınmaz inşa etmek ve ettirmek; Devlet iç borçlanma senetleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak; şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek (DTGVK m.5/1).                                             Örneğin; Adalet Teşkilatını güçlendirme Vakfı, 1986 yılında kurulmuş olup, halen de faaliyetlerini başarılı olarak yürütmektedir.                                                                             Dolayısıyla, geç de olsa, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulması ve faaliyete geçmesini tebrik ve başarı dileklerimizi iletiriz.                                                                               Tüm insanlığın, Allah'a olan kulluk ve bağlılığının ebedi olması dileğiyle, İslam Aleminin kurban bayramını yürekten kutlarız.                                                                                                            Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.


[1]  6 Haziran 2024 Tarih ve 32568 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7512 Sayılı " Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu "