Ayşe Nur BÜYÜKHAN

Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin performansı belli oldu. TÜİK verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 bü­yüme gerçekleştirdi. Ancak söz ko­nusu dönemde sanayi yüzde 2,6, mes­leki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı. Açıklanan bu ra­kamları değerlendiren Bursa iş dün­yası temsilcileri, sürdürülebilir büyümeye dikkat çekti.

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme

Türkiye ekonomisi, büyük dep­remlerin oluşturduğu tahribata ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8’lik önemli büyüme performansı sergilemiştir. Büyümeyi destekle­yen en önemli unsur ise fiyat ve kur artışı endişeleri ile tüketim harcama­larının artmasıdır. İhracat performansımızda geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş büyüme rakamlarını aşağı çekmiştir. Dengeli, sür­dürülebilir ve kapsayıcı bir bü­yüme hedefi için; tükettiğimiz­den fazlasını üretmeli, yatırımı, istihdamı ve ihracatı destekleyen seçici kredi politikasını hızla hayata geçirmeliyiz. Ekonomi yönetimimizin bu yaklaşımla iş dün­yamızla istişare ederek hazırladığı orta vadeli planın büyümeyi kalıcı hale getirerek refah artışına yansıya­cağına yürekten inanıyoruz.

Alparslan ŞENOCAK

MÜSİAD Bursa Şb. Bşk.

Ekonomide yapısal dönüşümü destekliyoruz

Ekonomimizin 12 çeyrek üst üste büyümesi, güçlü potansiyelini yeniden gözler önüne sermiştir. Bu yolda, yapısal dönüşüme odaklanan ekonomi yönetimimizin attığı adımları sonuna kadar destekliyoruz.

Sürdürülebilir büyümeye iş dünyası olarak katkılarımız artarak devam edecek.

Murat KAYA

GESİAD YK Başkanı

Her fabrika birer kaledir

Açıklanan büyüme ra­kamlarına göre; inşaat, hizmet, sağlık, turizm gibi çeşitli sek­törlerde büyümüş olduğumuzu gör­mek sevindirici bir haber. Ancak ül­kemizin üretmekten başka çaresinin olmadığı ve sanayinin desteklenme­sinin gerektiğini uzun zamandır biz söylüyoruz. Gelmiş olduğumuz nok­tada da görüyoruz ki sanayi sektörünün daraldığını, kü­çüldüğünü belirten rakamlar önümüze çıkıyor. Bizler üre­ten kesim olarak, üretim yap­mak istediğimizi her plat­formda dile getiriyoruz ama bunun yanında desteklenme­miz gerektiği konusunu da ifade edi­yoruz. Bugün bu talebimiz daha fazla önem kazanmış vaziyette. Çünkü ‘Her fabrika birer kaledir’ sö­zünden yola çıkarak, bu tesislerimizi kaybetmek istemiyoruz, ufalmak is­temiyoruz.

Şeyda ŞENÇAYIR

BUİKAD YK Başkanı

Ülkemiz büyümeye devam edecek

İlk çeyrekte yüzde 3,9 bü­yüyen Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8’lik bir bü­yüme performansı göstererek gelişi­mini taçlandırdı. Ekonomi yönetimi­nin piyasaları düzenleyen etkin politikalarının öncü rolü ve iş insanlarımızın da gayretle­riyle ülkemizin üretim, istih­dam ve ihracat odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancım tamdır. Kovid- 19, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkisi, sa­vaşlar, resesyon, küresel ekonomi­nin yön arayışına ve iklimsel sınav­lara rağmen, Türkiye ekonomisi büyüme performansına devam etmektedir.

Yavuz KAZANGİL

TOSYÖV Bursa Başkanı

Üretimde yavaşlama

Dünya ekonomisinin da­raldığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın en güçlü ekono­milerinin zorlandığı, küçüldüğü bir dönem. Her ülkenin enflasyon hedef­leri farklı, bazıları yükseltmek isterken Türkiye gibi ülkeler düşürmeye çalışıyor. Türkiye’de açıklanan büyüme rakamları genel anlamda büyümenin ol­duğunu gösterse de, üretimin yavaşladığı görülmekte.Tabi ki bu rakamları doların enflasyo­nuyla karşılaştırmamız gerekiyor. Gerçek büyüme doların enflasyo­nunu geçtiğimizde gerçekleşebilir.

Mustafa GÜMÜŞ

BUMİAD YK Başkanı

Önümüzdeki çeyrek daha kötü görünüyor

TÜİK’in verdiği değerler, sanayici arkadaşlarımız­dan gelen verilerle asla eşleş­miyor. Bizi öncelikle ilgilendi­ren sanayi üretiminde, bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30’un üzerinde bir da­ralma gözleniyor. Maalesef önü­müzdeki çeyrek daha kötü görünüyor.

Erdinç ACAR

ARSİYAD YK Başkanı

Kredi faizleri sanayiciyi zorluyor

Otomotiv yan sanayinin gövde gösterisi Otomotiv yan sanayinin gövde gösterisi

Bankaların sanayiciye verdiği kredilerin faiz oranı çok yüksek, bu nedenle yatırım iştahı azaldı. Bu durumun berabe­rinde de işsizliği artırmasından en­dişe ediyorum. Özellikle de bankaların çok yüksek faizle kredi kullandırmak istemeleri sanayiciyi ve yatırımları zorluyor.

Bankalar kredilerini düşük fa­izler ile verirlerse bunun bir nok­tada yatırım teşviki olacağını düşünüyorum ancak şu aşamada zor diye gözlemliyorum. Büyüme de kre­diye bağlı…