Kefalet sigortası, işlevi itibariyle banka teminat mektupları ile ciddi benzerlikler göstermekte olup, özellikle kredi limitlerini korumak ya da başka yatırım alanları için muhafaza etmek amacı ile banka teminat mektupları karşısında önemli bir finansman seçeneği olarak kendisini göstermektedir. Bu anlamda, kefalet sigortasının, finans sektörü üzerindeki kredi yükünü de azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır.                                                                                                                            Kefalet sigorta sözleşmesi ile sigortacı; borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, yasada öngörülen genel koşullarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehtara teminat sağlar.                                                                                                                                                     Kefalet sigortasında taraflar; sigortacı, sigorta ettiren veya borçlu ile lehtar bulunmaktadır. Sigortacı, kefalet sigortasında prim karşılığında rizikoya karşı teminat veren taraf yani sigortacının kendisidir. Bununla beraber sigortacı, borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehtara karşı kefil olmalarına bağlı olarak da teminat sağlayabilir.                                                                                                                                                                    Sigorta Ettiren yani, borçlu ise; sigorta sözleşmesinde, sigortacı ile sigorta sözleşmesini kuran yani, sigorta ettiren ve sigorta primi ödemekle yükümlü olan kişidir.                                                      Lehtar ise; sigortacının, kefalet sigortası sözleşmesinden kaynaklanan teminattan yararlanmasını sağlayacak olan kişidir. Zira, kefalet sigortasında teminat altına alınan sigorta menfaati; lehtarın sigorta ettiren ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan alacak hakkını oluşturmaktadır.                                                                                                                                                         Kefalet sigortasında riziko, sigorta ettirenin lehtarla arasındaki sözleşme ilişkisinden doğan borcunu hiç veya gereği gibi ifa edememesidir.                                                                                          Sigortacı, riziko gerçekleştiğinde, ödenmesi gereken ve sigorta poliçesinde belirtilen azami miktardaki sigorta bedelini lehtara ödemeyi üstlenir. Ayrıca, sigorta kefalet sözleşmesi tarafı olan 75 yaş üstü kişinin, kredi kullandırılacak kimse olması halinde, Tarımsal Krediler Daire Başkanlığı'nın 7355 sayılı 17/02/2011 tarihli genelgesinin 7.madde hükmüne göre; '' Kredi kullandırılacak 75 yaş üstü kişiler zorunlu hayat sigortası kapsamından çıkarılmış olup, bu gruptaki kişilere kullandırılacak kredilerde maddi teminat ve/veya kredi garanti fonu kefaleti şartı aranacaktır.....Ayrıca, kredi riski bulunan müşterilerden 75 yaş üzerinde olan veya kredi borcu kapanıncaya kadar 75 yaşını dolduracak müşterilerden, maddi teminatı bulunmayanların, kredi borcu tamamen tahsil ve tasfiye edilene kadar hayat sigortası yaptırılmaya devam edilecektir.''                                         Kefalet sigortası ruhsatına sahip olan sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen ürünleri sigorta kapsamına alabilir: avans ödeme teminatı , imalat/bakım/onarım teminatı, emniyeti suiistimal teminatı,  gümrük ve mahkeme teminatı, ihaleye katılım teminatı (geçici teminat), ödeme teminatı, performans teminatı, sözleşme teminatı, kamu ihaleleri teminatı, kamu alacakları teminatı, kamu alacakları teminatı kamu alacakları.                                                                                                                          Sigorta sözleşmelerin geçerliliği hiçbir şekil şartına tabi olmayıp, şekil serbestisi ilkesi geçerlidir. Bu anlamda sigorta sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak kurulabilir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde ispat için yazılı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  Dolayısıyla, kefalet sözleşmesinin yazılı olması ve kefil olunan miktarın belirli veya belirlenebilir olması zorunlu bulunmaktadır.                                                                                                                        Sigorta şirketi tüzel kişi tacir olup, sigortacılık da TTK’da düzenlenen ticari iş niteliğindedir. Dolayısıyla, bir taraf için ticari iş niteliğinde olan kefalet sigortası sözleşmesi, diğer taraf için de ticari iş sayılır. Sigortacı ile alacaklı (lehtar) arasındaki ilişki de, ticari iş olarak kabul edilir (TTK m. 19).                                                                                                                                                           Kefalet sigortası sözleşmesi gereğince sigorta ettirenin asıl borcu, sigortacıya sigorta primini (ücretini) ödemektir.                                                                                                                                                        Kefalet sigortası sözleşmesi, ticari iş niteliğinde olduğundan, bu ilişkiye uygulanacak olan hükümlerin ve uygulama sırası TTK'nın 1’inci madde hükmüne göre belirlenir. Rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminatı ödeyen sigortacı, lehtara halef olur ve borçluya rücu edebilir.                                                                                                                      Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.