Kamu kaynaklarının amacına uygun kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, bunlara aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını düzenleyen, Cumhurbaşkanlığının "Tasarruf Tedbirleri"ne ilişkin 2014/7 Sayılı Genelge'si (Kısaca Genelge") 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşlar şunlardır;

5018 Sayılı Kamu Yönetimi Ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi veya yurt dış güvenlik harcamaları ile taşınır ve taşınmazlarının kullanımı.                                                                             

Bununla beraber, doğal afetlerde, salgın hastalıklarda ve orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamalar bu Genelge'nin kapsamı dışında bırakılmıştır.                 

Bu Genelge ile aşağıda belirtilen harcamalarda ve kullanımlarda tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır;                                                                                                                                   

 a) Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması,                                                                         

b) Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması,                                                                                   

c) Haberleşme giderleri,                                                                                                                            

d) Personel görevlendirilmesi,                                                                                                               

e) Basın ve yayın giderleri,                                                                                                                      

f) Kırtasiye ve demirbaş alımları,                                                                                                           

g) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri,                                                                                      

h) Personel giderleri,                                                                                                                                 

ı) Enerji ve su alımları,                                                                                                                             

j) Personel ve servis hizmetine ilişkin giderler.                                                                          

Kamu kaynaklarının kullanımında tasarruf tedbirlerinin başlatılması, elbette ki Genelge kapsamındaki kurum, kuruluş, birlik ve işletmeler için zorluklar gösterecektir. Ancak devlet ve millet için, güç ve refah getirecektir. Uygulamada görülecek başarı ise, uygulayıcıları için kalplerde yaşatacaktır.

                                                                                                                 

Geçmiş günlerde yaptıklarımız değil, bunlar öncekilerin masalı, asıl olan, Genelge ile öngörülen tedbirleri uygulayarak, sorumluluğu omuzlayarak daha aydınlığa kavuşmaktır. Dileğimiz, gelecekte bu Genelge olmasa da, söz konusu tedbirleri her zaman çalışma hayatına geçirmektir.                                                                                                                       

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.