Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan, Hazine ve Maliye Bakan­lığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2026 dönemini kapsayan OVP’yi açıkladı. Açıklanan yeni OVP’yi enflasyon ve TL’nin istikrarı başta olmak üzere temel ekonomik sorunların çözü­müne ilişkin yol haritası olarak de­ğerlendiren Bursa iş dünyası temsilcileri, alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı

Sürdürülebilir ekonomi

İş dünyamız başta olmak üzere ekonominin tüm dinamiklerinin ortak aklıyla önümüzdeki üç yılın yol haritası­nın kapsamlı bir şekilde belirlen­diği Orta Vadeli Programın ülke­miz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kal­kınma hamlemizin temelini oluşturan nitelikli üretimin des­teklenmesi, işletmelerimizin fi­nansmana erişimlerinin sağlan­ması, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik atılacak güçlü adımlar, ekonomimizi sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuş­turacaktır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uy­gulanması, iş dünya­mızın üretim ve yatı­rım ihtiyaçlarının gözetilmesi, girişimci­lik ekosisteminin geliş­tirilmesi, istihdam pi­yasasının ve ihracatçı firmalarımızın desteklenmesi programın başarıyla uygulan­masını sağlayacaktır. Küresel be­lirsizliklerin arttığı bir dönemde öngörülebilir bir yapının top­lumsal, finansal ve ekonomik anlamda planlanan bu prog­ramla güçlendirilmesini de ol­dukça değerli buluyoruz.

İş dünyası olarak bugüne ka­dar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletimizin refahı ve ülkemizin idealleri doğrultu­sunda azimle çalışmayı sürdüreceğiz.

Buğra KÜÇÜKKAYALAR

BUSİAD YK Başkanı

Anlayış değişimi umudumuzu artırdı

Seçim öncesi ekonomik anlayışla, gelinen nokta­daki ekonomik anlayış tama­men farklı ve bugünkü anla­yış, işleri rayına sokmak için bir umut kaydetti. Daha ger­çekçi verilerle, gerçekçi ve çö­züm odaklı bir ekonomik anlayışın sinyallerinin alındığı 3 ayın sonunda yayınlanan OVP bu umudu artırdı. Faiz ar­tırımı, enflasyon hedefinin re­vize edilmesi ve kur baskı­lama konusundaki eski katılığın olmaması olumlu ge­lişmelerdir, OVP’ye de yansı­yan bu anlayış başka unsurlarla da desteklenmeli­dir. İç tüketimi baskılayıp büyü­meyi ihracatla yapmaya çalışan yaklaşımı doğru buluyoruz ancak bunun için ihracatın hem kur politikala­rıyla hem finansa ulaşım nok­tasında hem de sektörlere göre belirlenecek yardım pa­ketleriyle desteklenmesi ge­rekmektedir. Faiz artırımının sürmesi gerekmektedir, enf-lasyon gerçeklerine dayanan faiz artışı, ekonomik gerçekle­rimize uygun olur. OVP ile atı­lan adım, ekonominin bir program disiplini içinde çalış­ması ve öngörülebilirlik açı­sından önemli.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YKB

Programa desteğimiz tamdır

OVP, ülkemizin ekonomik geleceği için büyük bir öneme sahip. Açıklanan kararla­rın etkin şekilde uygulanması da bir o kadar önemli. Progra­mın büyümeye zarar vermeden uygulana­cağının vurgulanması, iş dünyamız olumlu bir gelişmedir. Özellikle istihdam artışı ve enflasyonla mücadele gibi konulara odaklanılması, re­fah seviyesi açısından umutları tazeleyecektir. Ayrıca, deprem bölgesine ayrılan ek bütçe ve ko­nut stokunun telafisi için sosyal konut projeleri gibi adımlar da ülkenin gelişimi açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

OVP’de yapısal reformlara özel yer verilmesini çok önemsi­yoruz. Yine ihracata dayalı bü­yüme modelinin altının çizilmiş olması da mühim.

Programın, iş ve yatırım orta­mının iyileştirilmesi, yeşil ve di­jital dönüşümün hızlandırıl­ması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda odaklanacağına dair vurgu da iş dünyamız için oldukça kıymetli. Finansmana erişim gibi temel ihtiyaç göz önünde bulunduru­larak uygulamaların şekillendirilmesi, programın başarısını ar­tıracaktır.

OVP’nin ülkemizin ekonomik büyümesine ve istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Büyümeyi güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak programa desteğimiz tamdır.

Engin ÇETİNER

GÖRSİAD YK Başkanı

Bütçe açığını

ihracatı artırarak düşürebiliriz

Yeni açıklanan OVP elbet umut verici. Ama gösteri­len hedeflere ulaşmak için alına­cak tedbirler ve önlemler yeterli şekilde belirtilmemiş. 2024 yı­lında hedeflenen işsizlik oranı bu yıl için işlerin pek iyi gitmeyece­ğini gösteriyor. Dövizdeki ani ar­tışlar maliyetleri nasıl artırıyorsa yapılan müdahale ile uzun süre sabit tutmak ihracat yapan fir­maları zor durumda bırakmakta­dır. Son 2 yılda kredi bulmakta yaşanan zorluklar ihracat yapan firmaların yatırım yap­masına engel olmuş­tur. Açıklanan OVP’deki hedeflere ulaşmak için sadece ekonomik tedbir yeterli olmaya­caktır. Eğitimden yargıya her ko­nuda Avrupa standartlarında uy­gulamalar yapılmalıdır. Bütçe açığını ancak ihracatı artırarak düşürebiliriz. Türkiye’de üretilen ürünün ithalatında zorluklar ge­tirilmeli, mümkünse yüksek gümrük vergileri uygulanmalı­dır. Meslek Liselerine önem veril­meli, yaşanan eleman sıkıntısı kısa zamanda çözülmelidir.

Fatih ŞAKİR

BALKANTÜRKSİAD YKB

OVP bizler için bir yol haritası

Açıklanan Orta Vadeli Programı, bizler için yol haritası olarak değerlendiriyo­ruz. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomiyi yeniden yapılandırmaya yö­nelik açıklanan maddeler kararlılıkla uygulanmalıdır.

Önümüzü net ola­rak görmek yeni yatı­rımlardan istihdama ve ihra­cata kadar karar süreçlerimizi hızlandıracaktır.

Bursalı devler yatırım atağında Bursalı devler yatırım atağında

Şeyda ŞENÇAYIR

BUİKAD YK Başkanı

OVP kararlıkla hayata geçirilmeli

İş dünyasının önümüzdeki üç yıllık süreçte gerekli hamle­leri yapabilmesi için bugün açık­lanan Orta Vadeli Program’ın gü­nümüz ekonomik şartlarına çözümler üretecek, ülke ekonomi­sinin kalbi niteliğindeki her ölçekten, her sektörden iş dünyası temsilcilerinin önünü açacak şekilde kararlı­lıkla hayata geçirilmesi elzemdir. Ekonominin her alanını kapsayan, mevcut durumu doğru analiz edip çözümler sunan mad­delerin kararlılıkla uygulanması başta enflasyon olmak üzere tüm problemlerin giderilmesinde anahtar olacaktır.

Ömer YILDIZ

BEKSİAD YK Başkanı

Enflasyonla mücadelede kararlılık

Orta Vadeli Program ile birlikte içinde bulundu­ğumuz yılla ilgili makro konu­lar güncellenirken önümüzdeki 3 yıla ilişkin yol haritası da belirlenmiş oldu. Enflasyonla müca­dele için alınan ka­rarlar uygulanırsa pek çok ekonomik meselenin üstesinden geline­ceğine inanıyoruz.

Şeref DEMİR

İMSİAD YK Başkanı

OVP öngörülebilirliği artıracak

Türkiye’nin ekonomide 3 yıl­lık yol haritası niteliğinde olan OVP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açık­landı. Enflasyonda tek haneye in­dirilme hedefi ve fiyat istikrarı başta olmak üzere alınan kararla­rın, hedeflenen ekonomik büyü­menin yakalanmasına katkı sağ­layacağını düşünüyo­ruz. 2023 hedeflerinde deprem felaketi ve dün­yadaki ekonomik geliş­meler nedeniyle sapmalar oldu. OVP öngörülebilirliği artıra­rak yatırım ortamına önemli katkılar yapacaktır. Orta vadede ayrıca yabancı yatırımcıyı çekerek büyümeyi artıracak ka­rarlar ülkemiz adına sevindirici. Öte yandan afet riskini minimum düzeye indirecek ve sektörü­müzü rahatlatacak kararların uy­gulanma ihtimallerine olumlu bakıyor ve takip ediyoruz.

Mustafa GÜMÜŞ

BUMİAD YK Başkanı

OVP, iş dünyası için önemli

Hayatın her alanında olduğu gibi ekonomi ve iş dünyasında da geleceğe yönelik atılan adımlar, ortak akıl yoluyla mevcut durum ve problemlerin doğru şekilde tespit edilip çözümler üreten planlara bağlıdır.

Bu anlamda açıklanan OVP, doğru analiz ve tespitlerle iş dünyasının üç yıllık süreçte önünü görmesi açısından önemli. Üretimimizin, istihdamımızın, iç ve dış pazarlarda ticaretimizin güçlenmesi, ülkemizin her alanda refahını sürdürebilmesi için doğru analizlerle alınan doğru kararların kararlılıkla ve acilen hayata geçirilmesi şarttır.

Erdinç ACAR

ARSİYAD YK Başkanı

Sorunların aşılacağına inanıyoruz

Orta Vadeli Program ile Tür­kiye’nin 3 yıllık yol hari­tası çizildi. Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bir süreçte alınan ka­rarlarla ekonomideki sorunların aşılacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de istihdam, ihracat ve üretim odağında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Murat KAYA

GESİAD YK Başkanı

TL’nin istikrarını önemsiyoruz

Açıklanan Orta Vadeli Program’ın ekonomi­deki belirsizlikleri ortadan kaldırmasını ümit ediyoruz. Bu da üretim, yeni yatırımlar, istihdam gibi ko­nularda motivas­yonumuzu artıra­caktır.

TL’nin istikrarı başta olmak üzere finansal ke­sim ve bankacılıkla ilgili ko­nuları içeren kararları çok önemsiyoruz.

Dr. İlker DURAN

AFSİAD YK Başkanı

İstikrarla büyüme güçlenecek

Cumhurbaşkanımız Sa­yın Recep Tayyip Erdo­ğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) önemli bir kazanım ol­muştur. İhracata dayalı büyüme modeli ile bü­yümeyi güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak program ülkemize, mil­letimize ve iş dünya­mıza hayırlı olsun…

Yavuz KAZANGİL

TOSYÖV Bursa YK Başkanı

Geleceğe daha güvenle bakabilmek

Açıklanan Orta Vadeli Program, iş dünyası­nın önümüzdeki üç yıllık sü­reçte atacağı adımların, alacağı önlemlerin belirlenmesi açısından çok önemli. Ekono­minin her alanında hissedi­len enflasyonist ortamla mü­cadele anlamında atılacak kararlı adımlar her ölçekten üreticimizin, ih­racatçımızın, ti­caret erbabımı­zın ve çalışanlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağ­layacaktır.

Yanı sıra ihracatımızı, üre­timimizi, istihdamımızı des­tekleyecek gerekli ve yerinde destek paketleri ekonomi çarklarının daha sağlam dön­mesini sağlayacaktır.