Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Zorlu Enerji, sektöründe ilk olarak iklim krizinin olumsuz etkilerini azaltarak ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ni (Science Based Targets İnitiative - SBTi) imzalayan şirket oldu. Temel sürdürülebilirlik stratejisini Entegre Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetişim ve Davranış, Etik, Uyum ve Şeffaflık temelleri üzerine kurgulayarak bütüncül bir perspektifle değerlendiren Zorlu Enerji, bu önemli adımı atarak sera gazı emisyon seviyelerini azaltma taahhüdünde bulunan ilk enerji şirketi oldu.

Sürdürülebilirlik stratejisinin önemli boyutlarından birisi olan “Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri” ile biyosferin yenilenmesi ve onarılmasına destek olmayı amaçlayan Zorlu Enerji, uzun zamandır yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklara yatırım yaparak atmosferdeki sera gazı salımlarının azalmasına katkı sağlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak hedefiyle, çevresel sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına alan Zorlu Enerji, 2024 yılına kadar Paris iklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda küresel sera gazı (GHG) emisyon artışını 1,5oC ile sınırlamak için üzerine düşen sorumluluğu bilim temelli oluşturacağını beyan etti.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, şunları söyledi:

Vali Demirtaş iş dünyasının yanında Vali Demirtaş iş dünyasının yanında

“Enerji sektörüne sürdürülebi­lirlik konusunda öncülük etme hedefimiz doğrultusunda; çalış­malarımızda çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlara odaklıyoruz. Bu bağlamda İklim krizi ile müca­dele, karbon emisyonlarının azal­tılması, kaynakların sürdürülebi­lir şekilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği gibi konuları ele alıyor, yenilene­bilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için çalışıyo­ruz.

Elektrik üretimini fosil kaynaklardan ayrıştırarak temiz ve güvenilir enerji tedariki sağlıyor ve mevcut iş kolumuzun yenileyici biçimde dönüşümünü destekliyoruz.

2030 yılına kadar tüm güç üretimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları net sıfır seviyesine çekmeyi taahhüt ediyor, sadece kendi operasyonlarımızı değil, müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz.”