Türk Mühendis ve Mimar Odalar Bir­liği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından daha önce “Kaçak Yapıya Karşı Göreve Çağrı” tema­sında yapılması planlanan fakat merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etki­leyen felaket nedeniyle ertelenen basın açıklaması ‘deprem’ özelinde gerçekleşti­rildi.

TMMOB Bursa İKK tarafından yapılan ortak basın açıklamasını TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek okudu.

BAOB yerleşkesinde düzenlenen ve 20 akademik oda adına yapılan basın açık­lamasında, “İçerisinde bulunduğumuz durum, depreme bakış açısının değişme­sinin gerekliliğini göstermiş ve yalnızca depremden sonra yapılacak müdahalele­rin değil, deprem öncesi alınması gere­ken tedbirlerin önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda plansız-çarpık kentleşmenin, mimarlık ve mühendislik hizmeti almayan, üretimleri denetlenme­yen ‘kaçak’ yapıların ne kadar büyük teh­dit oluşturduğu bir kez daha anlaşılmıştır” dendi.

Açıklamada depreme bakış açısının de­ğişmesinin gerektiği vurgulanarak, yal­nızca depremden sonra yapılacak müdahalelerin değil, depremden öncesi alınması gereken tedbirlerinde önemli ol­duğu vurgulandı.

Demirtaşlı minikler de artık “Ana Kucağı”nda Demirtaşlı minikler de artık “Ana Kucağı”nda

Kaçak yapıların büyük tehdit oluştur­duğunun altı çizilen açıklamada, “Bu bağlamda Bursa Valiliği başta olmak üzere tüm Kaymakamlıklara, Bursa Bü­yükşehir Belediyesi’ ne, İlçe Belediyele­rine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ ne, Organize Sanayi Bölge­leri Müdürlükleri’ ne toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kentsel gelişmelere yol açacak, doğa olaylarının afete dönüşümüne ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olacak kaçak ve uygunsuz yapı üretiminin ön­lenmesi için gereken tedbirlerin alın­ması, izinsiz ve mevzuatlar dışındaki inşai faaliyetlerde bulunanlarla ilgili ge­rekli ve caydırıcı cezai işlemlerin yapıl­ması ve bu doğrultuda ivedilikle harekete geçilmesi için çağrıda bulunu­yoruz” ifadelerine yer verildi.