BUSİAD’da Eğitim Zirvesi BUSİAD’da Eğitim Zirvesi

Balkan ülkeleri ile ekonomik iliş­kilerin konuşulduğu 2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu, Bursa Valisi Mahmut Demir­taş, Bursa Milletvekil­leri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Hasan Öztürk ve Selçuk Türkoğlu ile Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın katılımıyla gerçekleşti. Ay­rıca forumda, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’nın An­kara Büyükelçileri de hazır bulundu.

“Ekonomik işbirlikleri

önem taşıyor”

Ülke sunumları ve panel olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştiri­len forumun açılış konuşmasını ya­pan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Şakir, “Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada hep bera­ber yaşıyoruz. Bu yüzden komşuluk çok önemli ve ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri gelmektedir. Dünya ticaretinin merkezinde yer alan Balkan ülkeleri ola­rak birlikte yapabileceği­miz çalışmalar büyük önem taşıyor’ demiştik. Bu görüşü muhafaza edi­yoruz. Bölgemizin huzur adası olması, ekonomik işbirliklerimiz coğrafya­mız için çok önemlidir ve bunun devamlılığını sağ­lamak hepimizin önceliği olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Balkan ülkeleri ile yakınlık önemli bir avantaj”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İb­rahim Burkay da, “Son yıllarda yaşa­nan kırılmalar ve pandemi ile birlikte komşu ülkelerle ticaret büyük önem taşımıştır. Bölgesel paktlar ekonomi­nin en önemli itici gücü olmuştur. Balkan ülkelerinin tamamı ile asırlar öncesinden başlayıp günümüze ka­dar uzanan yakın ilişkimiz bir avan­tajdır. Bugün Bursa’nın önemli bir gi­rişimci profilini Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlarımız oluşturmakta­dır” dedi.