Semih AYDIN

Bursa’daki OSB’ler, kadın istihdamını artır­mak ve desteklemek adına önemli adım­lar atıyor. Bir ülkenin kalkınması için kritik bir faktör olan kadınların işgücü piyasasına katılımı destekleyen OSB’ler, kadın istihdamına odaklana­rak ekonomik büyümeyi ve verimliliği ar­tırmayı hedefliyor. Ekohaber’e konuyla il­gili değerlendirmelerde bulunan bölge başkanları, kadın istihdamını destekleyen projelerin ve kreşlerin önemini vurguladılar.

Hüseyin DURMAZ

Bursa OSB YK Başkanı

Kadın istihdamında iyi noktadayız

Bursa Organize Sanayi Bölgemizde toplam 60 bine yakın çalışan ol­makla birlikte bunun 10 bin 600’ü çalışanlarımızdır. Oransal olarak baktığınızda Bölgemizde çalışanların yüzde 18’e yakını kadın çalışanlardır.

1961 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olarak kurulan Bursa Or­ganize Sanayi Bölgemiz, ilimizde nüfu­sun ve kentleşmenin artmasıyla bir­likte şehrin merkezinde kalmış, sınırları; konut, eğitim, ticaret ve sanayi alanları ile çevrilmiş bir bölge duru­muna gelmiştir.

Bölgemizin çevresindeki ko­nut ve sanayi alanlarının faz­lalığı, bölgedeki firmaların ve fir­malarda çalışan­ların ihtiyaçla­rına göre şekillenerek hiz­met yoğunluklu ticaret alanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle bölge çevremizde okul öncesi eğitim kurumları, kreşler, özel okullar, devlet okulları, üniversite ve benzeri kurumlar yoğunlaşmıştır.

Yine Bölgemize sınır komşusu bulu­nan Nilüfer Organize Sanayi Bölge­si’nde (NOSAB) Kreş kurulmuş olup, Bölge Müdürlüğümüz ile NOSAB ara­sında imzalanan 01.07.2019 tarihli pro­tokol ile bölgemizde faaliyet gösteren sanayi tesisleri hissedar ya da çalışanla­rının NOSAB Kreşi’nden faydalanabil­mesinin önü açılmıştır.

Şunu belirtmek gerekir ki Sanayi Bölgemizin merkezi bir konumda bulunması, firmalarımız çalışanlarının kolay ulaşım sağlayabilmesi, gerekli ihtiyaçlarını ve ulaşılabilir­liklerini kolay sağlayabilmeleri kadın istihdamının dolaysız olarak art­masında önemli etkenlerdendir. Ayrıca OSBÜK tarafından düzenlenen “OSB’nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni” nde Bursa OSB’ de faaliyet gösteren firmalarımızdan OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firmalar kategorisinde 9 firmamız; OSB’lerde Ka­dın İstihdamını En Çok Artıran Firmalar kategorisinde 7 firmamız listeye girmişlerdir.

Kadın çalışanların istihdamı konu­sunda organize sanayi bölgelerinde iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Kadınların işgücü piyasasına katılı­mının ülkelerin kalkınması için temel faktörlerden birisi ol­duğu aşikardır. Dünya nüfusunun yarısına karşılık gelen kadınla­rın; işgücüne katılım oranları ülkelerin ge­lişmişlik seviyelerinin önemli bir ölçütünü oluşturmaktadır. Ka­dınların işgücüne katı­lım oranlarının yük­sek olması dengeli bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomi sağlayarak ülkelerin gelişmişlik düzey­lerini arttırması bakımından oldukça önemlidir. Küreselleşen sistemde ve uluslararası ekonomi politikaları açısın­dan ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda kadın istihdamı oldukça önem­lidir. Ekonomi alanında kadın istihda­mının artışı kişi başına düşen milli geli­rin ve ekonomik büyümenin artışında etkili olmaktadır. Biz de Bursa Organize Sanayi Bölgesi olarak kadın istihdamı konusunun öneminin farkındayız ve bu konuda elimizden gelen desteği veri­yoruz, vermeye devam edeceğiz.

Erol GÜLMEZ

NOSAB YK Başkanı

Kadın sayısı artıkça kazanımlarımız artacak NOSAB’da 22 bin çalışanımızın yaklaşık yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Bölgede çalışan kadınların çocuk sahibi olunca iş gücünden uzaklaşmaması amacıyla 2018 yılında NOSAB Kreş’i faaliyete geçirmiştik. Kreşimiz bugün Bursa’nın en iyi kreşlerinden biri haline geldi. Yalnızca bölgemizden değil, Bursa OSB’den de öğrenci kabul ediyoruz. Kadın çalışanların işyerlerine yakın, nitelikli eğitim veren ve çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir eğitim kurumunu bünyemizde barındırmak bizim için gurur verici bir durum. Kadın çalışan oranının yüzde 30 olması otomotiv, metal ve makine sektörlerinin ağırlıkta olduğu bir sanayi bölgesi için azımsanmayacak bir oran. Fakat üretim alanlarında kadın istihdamı hala istediğimiz düzeyde değil. Amacımız yalnızca ofis çalışanları içinde değil, üretimde, makinelerin başında da kadınların yer bulması. Bu sebeple, BUİKAD, BORÇELİK ve NOSAB İstihdam Bürosu olarak ortak bir proje ortaya koyduk. “Erkek egemen” alanlarda kadınların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi amacıyla 17 kadın adayı köprülü vinç ve çelik kaynak operatörü olarak yetiştirdik.

BORÇELİK Teknik Akademi tarafından çok nitelikli bir eğitim ve sınav sürecinden geçirilen adaylar mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazandı. Artık istihdama hazırlar. Burada görev bölge sanayicimize düşüyor. İşveren arkadaşlarımızın da üretim alanlarında kadınlara yer açmakta gönüllü olmasını bekliyoruz. Çünkü, sanayi kuruluşlarında kadınların sayısı arttıkça ekonomik ve sosyal kazanımlarımız da artacak. İş gücünde çeşitlilik, bakış açısında ve yeteneklerde çeşitlilik demektir; bu da verimliliği her açıdan artırır. Firmalar özelinde yaşanan iyileşme bizim ülke ekonomimizin de büyümesi anlamına geliyor. Neticede toplam istihdamın, verimliliğin ve üretimin artması Türkiye sanayisinin kalkınması demektir. Öte yandan, şunu da hatırlatmak gerekiyor ki, güçlü kadınlar güçlü bir toplumu yaratır. Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olması, kadınların toplum içindeki konumlarını güçlendirir, karar alma süreçlerine daha fazla katılmasını sağlar.

Bu durum, aile refahını yükseltir, çocukların yaşam kalitelerini artırır. Çeşitliliğin ve katılımcılığın olduğu her toplum gelişir ve büyür.

Ülkemizin bu amaç uğruna gidecek yolu uzun, ancak atılan adımlardan umutluyum. Umarım her geçen gün daha doğru adımlar atarak ilerleriz.

Levent ESKİ

DOSAB YK Başkanı

Bursa’daki ilk örnek

Ekonomiye ‘kadın mühendis’ damgası Ekonomiye ‘kadın mühendis’ damgası

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, sosyal sorumluluk anlayışı gereği ilgili mevzuat çerçevesinde; çalışan annelerin en büyük talebi olan çocuklarının bakım ihtiyacını gidermek, kadın istihdamına katkı sağlamak ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en çağdaş olanaklarla en iyi eğitimi alması için DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi’ni 2014 yılında geliştirdi. Temeli 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü’nde atılan DOSAB Kreş 7 Ekim 2015 tarihinde açıldı. Bu, Bursa’daki sanayi bölgeleri arasında ilk örnektir.

DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi, 24 - 66 ay arasındaki 198 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede ve kapasitesinin tamamı dolu. Sınıflar her yaş grubunun kendi bünyesinde eğitim göreceği şekilde tasarlandı. Etkinlik sınıflarının dışında öğrencilerin yararlanabileceği spor salonu, drama-müzik-seramik atölyesi, kapalı ve açık oyun alanları, yeşil alanları ve uyku odaları tam donanımlı olarak düzenlendi. Öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilen Kreşte, yemeklerin tamamı kreş mutfağında, tecrübeli aşçılar tarafından üretilmektedir. ‘Mutlu Çocuk Öğrenir’ ilkesiyle yola çıkılarak öğrenciler, kendine güvenen, değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Enes ÇELİK

Uludağ OSB YK Başkanı

400 kişilik kreş geliyor

Karma OSB statüsünde olan bölgemizde toplam 260 firma ve 15 bin çalışan bulunmaktadır. Tekstil ağırlıklı olarak üretim yapan Bölgemiz emek yoğun işgücü gerektirdiği için çalışanlarımızdan yaklaşık yüzde 40’ı kadın. Uludağ OSB olarak kadınların iş hayatındaki katkılarının ve öneminin farkındayız. Bizlerin de kadın dostu olan bir OSB olarak kadınların iş hayatındaki yerlerini artırmak adına projelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan biri de yakın tarihte hayata geçireceğimiz ve Yönetim Kurulunda da kararını aldığımız 400 kişilik kreş projemizdir. Bölgemizin acil ihtiyaçları başında gelen ve kısa sürede hayata geçireceğimiz kreş ile, Bölgemizde çalışan kadınlarımıza büyük bir avantaj sağlayacağız.

Bizler gibi gelişmekte olan ülkelerde refah seviyesine ulaşabilmek adına kadının toplumun her alanında yer alması gerekliliği kaçınılmazdır. Hal böyle olunca kadınların iş hayatında yer almaları, sosyo ekonomik alanda çok büyük önem taşımaktadır. Bizler de bunun farkında olarak Bölgemizde yer alan sanayicilerimizin taleplerini de göz önünde bulunarak kadın istihdamına yönelik projelerimize ve çalışmalarımıza öncelik vermekteyiz.

Ömer Faruk KORUN

HOSAB YK Başkanı

Gündemde meslek lisesi ve kreş var

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi olarak bölgedeki öncelikli olan altyapı yatırımlarımızı tamamladıktan sonra meslek lisesi ve kreş yatırımlarını gündemimize aldık.

Bölge olarak, yerini tahsis edeceğimiz alanda meslek lisesi yanında, çalışanların çocuklarına hizmet verecek kreş için de çalışmalarımız sürüyor. Bölge firmalarına nitelikli eleman yetiştirme konusunda meslek lisesini ve kadın istihdamını destekleyen kreş projesini çok önemsiyor ve ekonomik şartlar paralelinde en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz.

Bu konuda bölgede yaptığımız fizibilite çalışmalarında da yoğun bir talep olduğunu gördük.