Göksel BAŞARAN

Otobüs ve otobüs işletmecileri (özel ve kamu), araç üreticileri, bileşen, aksesuar ve yazılım tedarikçileri 7-12 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde Busworld Europe fuarında bir araya geldi. 46 farklı ülkeden 900’den fazla katılımcının yer aldığı fuar bu yıl 26’ıncı kez düzenlendi.

Fuara, Türkiye’den 93, Bursa’dan 41 firma katılarak son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fuarların pazar lideri konumunda. 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu Asya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sultan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) BUSWORLD Fuarları düzenleniyor.

Hasan Keskin

Güleryüz Otomotiv YKB Vekili

Elektrikli

araçlarımıza ilgi

yoğundu

½100 Elektrikli araçlarımız olan, çift katlı üstü açık EV Panora ve yine 12 m alçak tabanlı EV Ecoline sergiledik. Avrupa müşterilerinin elektrikli araçlara olan ilgisi yoğundu. Busworld Europe sektörün en önemli fuarı. Özellikle Avrupa pazarına hitap etmemiz dolayısıyla direkt olarak hedef kitlemize ulaşabilmemizi sağlıyor. Ayrıca sektörün önde gelen yedek parça üreticilerinin de bu fuarda yer alması tedarikçilerimizi ve alternatifleri görebilmemiz açısından önem arz ediyor. Firmamız açısından oldukça verimli bir fuar geçirdik.

Güleryüz markasını bilenler eski müşteriler ve kontakların haricinde yenilerini de portföyümüze katabildik.

Umut Özdeş

Canel Otomotiv Genel Müdür

Trendler

hakkında fikir

edindik

Otobüs imalatçısı müşteri­lerimiz için ürettiğimiz Motor Kapağı, Acil çıkış kapısı, klapeli çerçeve gibi ürünlerimizi sergiledik. Bunu yanında özel amaçlı üretilen kabin kapısı ve hafif ticari araçlar için batarya taşıyıcı ürünün 6082 YOVA mal­zemesi ile ürettiğimiz yan profili­nin kesitini sergiledik. Busworld fuarı, hem hali hazırda çalıştığı­mız müşterilerimize yeni ürün­ler için hem de potansiyel çalış­mak istediğimiz uluslararası müşterilerimizin ilgili kişilerine ula­şabilmek için fırsat sunmaktadır. Bu­nun yanından sek­tördeki rakiplerimi­zin ürünlerini artısı ve eksisi ile değer­lendirmemize olanak sağlıyor. Fuara katılım ziyaretçi olarak yüksek düzeydeydi. Bununla birlikte geniş bir müşteri port­föyü ile Busworld 2023 beklenti­lerimizi karşılamıştır. Diğer ta­raftan kişiye özel dönüşüm yapan üst yapıcılar dediğimiz üretim grubunda da önemli bir imalat noktasıdır. Bu nedenle Busworld 2023’te Bursa birçok firma ve çok sayıda çalışan pro­fesyonel ile temsil edilmiştir.

Rengin Eren

Erener Otomotiv YKÜ

Araçlarımız

büyük ilgi

gördü

Erener olarak Busworld fua­rına 8. katılışımız bu yıl. Iveco ve Mercedes şase tavanlı, turizm, okul ve şehir içi taşımacılığa yöne­lik farklı modellerimizin de olduğu farklı kategorilerde toplam 9 araç sergiledik. VIP kategorisinde EQV Mercedes Vito (Elektrikli) ile bir­likte Iveco Şase CNG’li çevre dostu Revolution S XL modelimizin lans­manını Brüksel’de yaptık. Araçları­mız çok ilgi gördü. Busworld üre­tici ve tedarikçileri müşterilerle bir araya getiren en büyük platform. Dolayısıyla yeni pazarlar edinmek, mevcut pazarları ge­nişletmek bakımın­dan oldukça önemli bir fuar. Önceki yıllarda ol­duğu gibi bu yıl da Busworld’un tüm hol­leri Türkiye’den çok sa­yıda üretici ve tedarik­çiyle doluydu. Büyük otobüslerin yanında, 6 ila 10 metre kategori­sinde 30 ila 40 yolcu taşıyabilen kompakt araçlara ilgi çok fazla. Mini/Midibüsler zaten Türk şirket­lerinin DNA’sında var. Son yıllarda Avrupa pazarındaki boşluğu Türk şirketleri doldurdu. Bu alanda de­neyimli birçok Türk firmasının araçları dünyanın hemen her ül­kesine ihraç ediliyor. Sektörün önde gelen firmalarından biri ola­rak ülkemizi dünyada doğru şe­kilde temsil etmeye çalışıyoruz.

Mehmet Kazangil

NSK Group İcra Kurulu Başkanı

Otobüs üreticileri

ile ilişkilerimiz

güçlendi

NSK Group olarak ROTA markası ile ticari araç­lar için üretimini yaptığımız direksiyon, süspansiyon ve hidrolik parçaları ile ilk kez katıldığımız Bu fuar, şirketi­miz için önemli bir organizas­yondur. Çünkü dünya gene­lindeki ana sanayi otobüs üreticileriyle buluşmamıza olanak sağlamaktadır. Bus­world Europe fuarının hafta sonuna gelen günleri hariç beklentilerimizi büyük oranda karşıladı. Fuarda çalıştığımız otobüs üreticileri ile ilişkilerimizi güçlendirdik. Öte yandan ça­lışmadığımız firmalara da şirketimizi ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Fuara Bursa’dan katı­lan firmalar özellikle otobüs ve yan sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu firmaların profillerine ve iş hacimlerine baktığımızda her biri kendi alanının başarılı fir­malardır. Bursalı firmaların sadece Türkiye için değil, dünya otomotiv endüstrisi için de kritik bir öneme sahip olduğuna söyleyebilirim. Her geçen gün Bursa, otomotiv sektörlerdeki konumunu daha da güçlendirmektedir.

Mesut Erduman

Erduman Otomotiv Genel Müdürü

Yeni firmalarla

Görüştük

Fuarda özel donanımla ha­zırladığımız 2 Adet Vip ta­sarıma sahip Mercedes VClass model aracımızı ve 1 Adet DAF T900 Model 37+1 yolcu kapasiteli otobüsümüzü sergiledik. Bus­world Europe otobüs, minibüs ve otomotiv yedek parça üreticileri­nin buluştuğu dünyanın en pres­tijli ve ziyaretçisi olan büyük bir giri­şimdir. Sektördeki yeri bu yüzden önemli bir noktada­dır. Birçok ülkeden katılımcı ve ziyaretçi Busworld’ü önemse­mektedir. Firmamız satış potansi­yelinin yüksek olacağı bazı yeni firmalarla görüşmeler sağlamış­tır. Üretim, pazarlama ve her türlü yeni oluşum yaratım süre­cinde otomotiv ve yan sanayi sek­törünün öncü şehridir.

Rafet Mutlu

Bursa Trim Oto Dış Tic. Mdr.

Fuar beklentilerimizi karşıladı

Belçika’daki Busworld fuarına 7. kez katılı­yoruz. Otobüs ve minibüs grupları için ürettiğimiz yeni ürünlerimizi sergiliyo­ruz. Otobüs pazarının önemli fuarlarından biri olan Busworld, ürünler ile hedef kitleleri buluşturma anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Sektöre yeni katılan firmaları görmek, sektördeki gelişmeleri ya­kından takip etmek ve yeni işbirliği fırsatları yaratması anlamında Busworld Euro­pe’u önemli fuarlarından biri olarak görüyoruz. Fuar beklentilerimizi oldukça karşıladı diyebiliriz. Gerek yeni müşteriler elde etmek gerekse mevcut müşteri­lerimizle bire bir görüşme imkanımız oldu. Ay­rıca fuarda katılımcı olarak yer alan tedarikçi ve potan­siyel yeni müşterilerimizi stantlarında ziyaret ederek gelecekteki işbirliği için olumlu görüşmeler sağ­landı. Sektördeki bilgi biri­kimi, tecrübe, geniş ürün yelpazesi, yüksek ihracat potansiyeli ve Türkiye’nin coğrafi avantajlarından do­layı, oto yan sanayi sektörü yabancı yatırımcıları ken­dine çekmektedir. Bu da Bursa’nın daha çok kalkın­ması ve istihdam sağla­ması anlamında çok önemli ve gurur vericidir.

Murat Arslan

GRL Otomotiv Genel Müdürü

Başarılı bir fuar

geçirdik

Fuarda firmamızın üretimi olan yolcu koltuklarımızı sergiledik. Bu fuar otobüs, mini­büs ve yan sanayicileri için sektö­rün en büyük ve en önemli fuar. Hem mevcut müşterilerimizle görüştük hem de yeni müşterilere ulaşma fırsatı ya­kaladık. Gayet başa­rılı bir fuar oldu. Bursa otobüs sektörü açısından çok önemli bir yere sa­hip. Özellikle yolcu koltuğu açı­sından bakıldığında Bursa’nın dünya üzerinde herhangi bir ra­kibi veya alternatifi yok.

Engin Işık

Engin Otomotiv Genel Müdürü

Fuarlar ihracatımıza

katkı sağlıyor

Busworld Europe Fua­rı’nda minibüsler için otomatik kapı ve elek­trikli kayar basamak sergi­ledik. Uluslararası fuarı ol­duğu için dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçi geldi. Biz de ürünlerimizi tanıtma fır­satı bulduk. Bu fuar saye­sinde birçok ülkeye ihra­cat yapmaktayız. Bu yıl fuarda ziyaretçi sayısı fazla idi, firma ola­rakta bizim de beklentile­rimizi karşıladı. Fuar, Bursa sayesinde bir zen­ginlik oluşturdu. Bursa otobüs ve yan sanayinin kalbi konumunda. Bus­world Fuarı İstanbul’da da yapılıyor fakat bu verimi alamıyoruz.

Kemal Elmas

Keyes Engineering Genel Müdürü

Şirketimizi tanıtma

fırsatı bulduk

KAYAPA OSB’de geri kazanımın önemi anlatıldı KAYAPA OSB’de geri kazanımın önemi anlatıldı

Otomatik yangın söndürme sistemi, CNG ve hidrojen yakıt hattı komponentleri (valf, regulator, tank, ma­nometre, dolum ağzı, bo­rular ve fitting), direksi­yon kolonu ve simidi ile gaz pedalı ürünlerimizi sergiledik. Fuarın bizler için önemi yurtiçi paza­rında sağladığımız do­manisyonu Avrupa pa­zarında da sağlayıp iş hacmimizi genişletmek ve yeni iş birlikleri kura­rak tedarik ağımızı güç­lendir­mek. Birçok OEM ve üreticiler ile yüz yüze görüşme fır­satı ve şirketimizi ta­nıtma fırsatı bulduk. Ama açıkçası daha kala­balık ve ilginin daha fazla olmasını bekliyor­duk. Bursa için açıkçası otomotiv sektörünün kalbi diyebiliriz. Karsan, Güleryüz, Renault, Tofaş gibi birçok OEM’in ve ay­rıca geniş tedarikçi port­föyünün yer aldığı zen­gin bir iş ağına sahip.