Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine Ar- Ge faaliyetleri ülkemizin kalkınması ve cari açığın kapanmasını sağlamak amacıyla nitelikli üretim ve kilo başı ihracat gelirlerinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda pek tabi ki mali idare de Ar-Ge faaliyetlerini desteklemekte ve çeşitli teşvik hükümleri ile vergisel avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar zaman zaman kafalarda soru işaretleri de barındırmaktadır. Bu soru işaretlerine zaman zaman mali idare vermiş olduğu özelge ve muktezalar ile aydınlatmaktadır.

Kütahya Valiliği Defterdarlık Genel Müdürlüğü 10.01.2024 tarih ve E-61504625-130-2389 sayılı özelgesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan … Teknokent Bölgesinde yürütmekte olduğunuz "82231 STB Kodlu Mobil Cihazlar İle Veri Okunabilmesi İçin Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirilmesi" isimli Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere "cep telefonu" alımının 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hususunda görüş bildirmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun 13/m maddesinde, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin KDV'den müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-"İstisnadan Yararlanacak Alıcılar" başlıklı (II/B-14.1.1.) bölümünde;

"İstisnadan;

- 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

- 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

- 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır.",

-"İstisna Kapsamına Giren Teslimler" başlıklı (II/B-14.1.2.) bölümünde ise;

"İstisna, bu Tebliğin (II/B-14.1.1.) ayrımında sayılanların, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

İstisna "yeni" makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

Makina ve teçhizatın nitelik ve kapsamı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bu Tebliğin (II/B-5.1.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu istisna hükmü 3065 sayılı Kanunun 13/m maddesinde belirtilen teknoloji geliştirme bölgesi, ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerine yöneliktir.

Buna göre, cep telefonları münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılabilecek makina ve teçhizat kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, firmanın bahse konu Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere "cep telefonu" alımının 3065 sayılı KDV Kanununun 13/m maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı konusunda görüş bildirilmiştir.