Ayşe Nur BÜYÜKHAN – Göksel BAŞARAN

Türkiye ekonomisi ihracatında önemli bir paya sahip olan Bursa’da, tekstil sektö­ründe yaşanan ihracat rakamlarındaki azal­mayı, sektör temsilcileri yorumladı. Dünyanın en büyük ithalat ve ihracatçılarından olan Çin ile Türkiye’yi karşılaştıran tekstilciler, bir kez daha artan ma­liyetlerin sektöre etkilerini dile getirdi.

Barış MERT

Korteks Genel Md.

Hızlı bir

toparlanma sürecine girilecektir

Aslında bu sadece tekstil sektörü ile sı­nırlı bir durum değil. Dünya ekono­misinde genel bir daralma olduğunu hepi­miz biliyoruz. Sırasıyla Ukrayna savaşı, Avrupa’daki artan enflasyon, Çin’deki def­lasyon durum­ları, haliyle tekstil sektö­ründe de etki­sini gösterdi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, önümüzdeki dönemde tekstil sektörünün çok hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini ön­görüyorum. Biz Avrupa’nın en büyük en­tegre polyester iplik üreticisi olarak, polyes­ter ipliğe olan talep artışının hızlandığı bir dönemde; kapasite, sürdürülebilirlik ve döngüsel üretim odaklı yatırımlarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Yılın başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ça­lışmalarımıza hız kesmeden devam ediyo­ruz. Tüm bunlarla birlikte Korteks olarak, ürün çeşitliliğimiz, ürün kalitemiz, hızlı ve esnek çözümlerimiz ve teknik kapasitemiz ile pazarda aranan marka özelliğini pekiş­tirmeye devam ediyoruz.

Aylin SÖZERİ

Zorluteks Pazarlama Md.

Satın alma

konusunda daralma söz konusu

2023 yılının ilk 6 ayı bizim açımızdan çok iyi geçti ancak şu son 2 ay için piyasada bir tedirginlik olduğunu görüyoruz. Bu tedirginlik karşısında da biz tedbirlerimizi alıyoruz. Dünyada genel olarak satın alma konusunda daralma söz konusu. İnsanlar tedirgin ve bu en başta giyime yansıyor. Yani ekonomik konjonktür ile alakalı.

Sadece Türkiye değil dünya genelinde bir daralmanın olduğunu söyleyebilirim. Şu an en büyük rakibimiz Çin, Çin’de maliyetler zaten düşük buna ek olarak bir de özel devlet sübvansiyonu söz konusu.

Ali SAYIN

Karkent Tekstil YKB

Ar-Ge ve tasarımda merkez olduk Ar-Ge ve tasarımda merkez olduk

Tekstil, eski gücüne kavuşacaktır

Tekstil sektörünün ilk 8 aydaki ihracat rakamlarının yüzde 7 azaldığı açıklandı ancak, ara ara bu tarz durgunluklar ve krizler yaşansa da, tekstil sektörü Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biridir ve eski gücüne hatta daha da iyisine kısa zaman sonra ulaşacağına inanıyorum. Çin her zaman bu sektörde söz sahibi konumdaydı ve yıllar boyu böyle kalmaya devam edecek gibi duruyor. Bize etkisi negatif olmakla birlikte, Avrupa pazarına yakın olmamız ve kalitemizin daha üst seviyede olması bizi Çin’den ayırarak iş hacmimizin artmasını sağlamaktadır.

Selçuk YEDİKARDEŞ

SYK Tekstil YK Üyesi

Pazarda,

güvensizlik

ve iş kaybı

Global krizin etkileri özellikle yaz döneminde, biz kumaş üreticilerinde çok daha yüksek boyutlara ulaştı. Kriz ile beraber dövizdeki anlık değişimler fiyatlandırmalarda büyük sorun yaratıyor ve pazarda güvensizlik ve iş kaybına sebep veriyor.

Çin’deki iç talebin artmasıyla maliyet artışları oluşsa da genel olarak yaşanan kriz hala düşük fiyatlandırma yapabilen Uzakdoğu ülkeleri için avantaj. Sadece Çin değil, şu an düşük kurlar ve işçilik maliyetlerindeki artış ile beraber ülkemizde oluşan girdi maliyetleri sebebiyle Hindistan, Kamboçya, Endonezya, Mısır ve özellikle Fas gibi rakipler bizlerden maalesef daha avantajlı duruma geçti.

Vedat KAYAOĞLU

Kayaoğlu Tekstil YK Başkanı

Maliyetler fiyat artışlarını ortaya çıkarıyor

İhracatın azalma­sının en büyük etkenleri işçilik, enerji ve hammadde artışları. Bu artışlar karşısında sizin de dolar bazında zam yapmanız gerekiyor ve dolar da beklenen çıkışı yapmadığı için ihracat yapmamız zorlaşıyor. Biz dışa­rıyla rekabet içerisin­deyiz o nedenle bu bizi kötü etkiliyor. Uzakdoğu ülkele­rinde çok fazla dev­let teşviki var. Bizde maliyetler artarken onlar daha çok indi­rim yaparak önce fi­yat noktasında bizi vuruyorlar. Çünkü dünya genelinde bir kriz var herkes bunu görüyor ve müşteri maliyetleri nasıl aşağı çekebileceğini düşündüğünden do­layı daha uygun fi­yatlı ürünlere yöneliyor.

Mehmet Çetin ÖZEL

Marsala Tekstil YKB

İthalat pazarında rekabet arttı

Eğer enflasyon kontrol altına alı­nıp beklentiler düzelir ve mali­yet dengesizliklerinde finansa ula­şım sorunları giderilirse sektör büyümesini sürdürebilir. Aksi tak­dirde sektörde küçülme olacağından endişeliyiz. Marsala olarak bu kü­çülme ihtimaline karşı şirketimizin büyümesini sürdürebilmek için çalışıyoruz ve ürün maliyetlerimizi ve özgünlüğümüzü iyileştirmek adına gayret gösteriyoruz.

Çin pandemi sebebiyle bir miktar çekildiği piyasaya çok agresif fiyat­larla geri döndü. Bu sebeple bizim ih­racat pazarlarımızda rekabeti artırdı, hatta ciddi oranda siparişi de çek­meye başladı. Bu bizim için ciddi bir tehdit şu an için, sipariş kayıpları ya­şıyoruz.

Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil YK Başkanı

Finans yönetimi

iyi uygulanmalı

Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz et­kisi çok anormal bir şekilde tüm dünyada baş gösteriyor. Son 1 ay içerisinde 7 ülke gez­dim bunların içerisinde Doğu ve Batı Avrupa ile farklı kıta­lar var. Gittiğim bu 7 ülkenin tamamı Türkiye’den çok daha kötü ekonomik şartlar altında ve halkın sokakta ge­zerken yüzünün gülmediğini görebiliyorsunuz. Hakikaten ben böyle bir dönemi bunca yıllık sektör ziyaretlerimin hiçbirinde görmedim. Pan­demi sonrası Çin, başta teks­til olmak üzere birçok sektörde çok agresif fiyatlarla dünya piyasalarını kırdı ve kırmaya de­vam ediyor. Ancak ben Çin’deki stokların azalmasıyla birlikte, artık normal fiyatlara döneceğini ve fiyat noktasında rekabette bugünkü gücünü elinde tuta­mayacağı kanaatindeyim.

Bu bizim için iyi bir gelişme olacak ama bu süreç tahmin ediyorum 1-1 buçuk yılı bu­lur. Çin’in maliyetleri de yük­selince tam anlamıyla avan­tajlı konumda olamasak da tercih edilir olacağız. Bu nedenle ben karamsar değilim ancak bu dönemde üretim, stok ve finans yönetiminin en iyi şekilde uygulanması gerekiyor.

Semih KAYNAR

Ventsa Tekstil YK Başkanı

İhracattaki azalma kısa sürede atlatılabilir

Rusya-Ukrayna savaşı hala de­vam ediyor, politik sıkıntılar tüm dünyada birbirine girmiş du­rumda. Bugün ihracattaki yüzde 7’lik azalma bizim ihracatımıza göre baktı­ğımızda, evet büyük bir oran ama ger­çeklerle kıyasladığımızda, Çin’in de bu ay yüzde 10’luk düşüşü var. Çin’in ra­kamları bize kıyasla çok daha büyük. Dünyanın en büyük ithalatçısı ve ih­racatçısı olmasına rağmen Çin’de bile yüzde 10’luk bir düşüş varsa, bizim yüzde 7’yi çok kısa sürede atlatabile­ceğimizi düşünüyorum. Tabi ki bu bi­raz da satış yaptığımız pazarlarla en­deksli. Yani bugün Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı ambargodan, on­ların enflasyon pozisyonlarından ve faiz durumlarından kaynaklı sıkıntı­ları olduğu için, tabi ki pazarlarda ra­hat hareket edemiyoruz. Bu sürecin yıl sonuna kadar böyle devam edece­ğini düşünüyorum. İhracat ise bu süre zarfında, ya stabil kalır ya da ufak bir düşüş devam eder. Yeni yıldan sonra İhracatçılar Birliği ve Dış Ticaret Müs­teşarlıkları ile nasıl bir önlem alınabi­lir bu konuda bilemiyorum, ancak düzgün bir planlama yapılması şart, çünkü şu an üreticiler ne yapacağını bilemiyor. Koronavirüs salgını nede­niyle Çin, 2023 Şubat ayına kadar hiç­bir şekilde ithalat ve ihracat yapmadı. Bütün hammaddeleri elinde tuttuğu için pazar açılınca, bizden 3 sene ön­ceki fiyatlarla hareket etmeye başladı. Şu an onlarda yüzde 10 şeklinde bir ihracat düşüşü olduğu için agresif oynamak zorundalar, çünkü 3 yıllık bir kayıpları var.

Hilal GÜLSEÇEN

Seçen Tekstil Genel Md.

Pazarlık konusu ince elenip sık dokunuyor

Biz işimizi nihai müşteri ile görüyoruz ve nihai müşteri yer yer siparişlerin yüklemesini Türkiye’de, yer yer uzaktaki pazarlarda yapıyor. Bu konjonktürün ne­reden nereye kaydığını müşterinin yük­leme adreslerini sürekli değiştirmesinden de okuyabiliyoruz. O nedenle Türkiye’de konfeksiyon anlamında çok fazla sipariş kalmıyor. Bunun nedeni artan maliyetler ve fiyatlar üzerindeki aşırı baskı. Müşteri de artan maliyetler karşısında sipariş adetlerini düşürüyor ve pazarlık konu­sunda ince eleyip sık dokuyor. Hal böyle olunca da bu durum ister istemez işletme­mizin verimliliğini düşürüyor. Biz coğ­rafya olarak krizlere, inişlere ve çıkışlara alışkınız, ben bugünlerin geçeceğine inanı­yorum. Sektörde etki yaratan Çin’in üre­tim kabiliyeti, kapasitesi ve dünyadaki ta­lebi karşısında; Türkiye’nin dünya haritasındaki yeri ve kapasitesi önemli unsurlar. Türkiye, konumu itibariyle pan­demi döneminde bize bir avantaj sağladı. Fakat diğer taraftan da Çin gerçeğini yadsı­yamayız. Onlar pandemide kapandı belki ama B ve C planlarını arka planda hazırla­mışlardı. Diğer taraftan da yüzde 100 dev­let desteğiyle ilerleyen bir üretim ekono­misi söz konusu. Bir karşılaştırma yapmak için şartların ve koşulların eşit seviyede olması gerekiyor ki doğru ve sağlıklı bir so­nuç alınabilsin.

Haluk PARLAMIŞ

Parlamış Tekstil YK Başkanı

Müşterilerimizi Uzakdoğulu

rakiplere teslim ettik

Ocak ve ağustosu son yılların en düşük ciro yaptığımız dönemleri olarak ifade edebilirim. 2020 yılında pandemide bile yap­mış olduğumuz işler bu yıla göre daha yük­sekti. Bunun bir takım sebepleri var, enerji ve hammadde maliyetleri­miz artınca biz de fiyatla­rımızı artır­mak zorunda kaldık ve müşterileri­mizi pandemide Türkiye’ye çekmişken, tekrar bunları kendi elimizle maliyet artışlarımızdan ötürü Uzakdoğulu rakiplerimize teslim etmiş olduk. 2023 yılının ilk 3 ayı iyiydi fakat nisan ile başlayan düşüş ağustos sonuna kadar de­vam etti, şimdi eylül başı itibariyle de biraz ivme başladı.

Soykan GÜLSEÇEN

Seçen İplik Genel Md.

Girdi maliyetleri ihracattaki kayıpla ilişkili

Ülkemizdeki hammadde ve enerji fiyatlarının art­masının ihracat rakamlarındaki kayıpla ciddi bir ilişkisi söz konusu. Biz de buna karşılık firma olarak daha farklı ürün gruplarıyla, daha farklı ülkelere pazar­lamamızı geniş perspektifte değiştirmeye çalışıyoruz. Büyük marka gruplarına çalışıyoruz ancak onlara ba­ğımlı değiliz, onlardan iş gelmediği zaman durma gibi bir olay söz konusu değil. Pazarlamayı dağıtarak farklı fuarlara, faklı ülke­lere, farklı pazarlara önem vererek zaman içerisinde sektörde ortaya çıkan bu tarz sorunlara çözüm bul­maya çalışıyoruz. Çin’deki işçilik, enerji ve hammadde giderleri ile ülkemizi kıyasladığımızda farkın 4-5 kat ol­ması gerçekten üzücü. Müşterinin dikkatini çekecek koleksiyonlar hazırlandığı takdirde, ilgi çekebileceği­mizi biliyoruz. Katma değerli, sürdürülebilir, yenilikçi ve pazarını iyi dağıtmış firmaları daha az etkileyecektir bu durum.