banner34

banner6

banner45

Dr. Mevci Ergün

Bütün Yazıları

Dr. Mevci Ergün

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde yeni düzenlemeler

7471 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9.11.2023 Tarih Ve 32364 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı...
04 Aralık 2023

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI

Seçilme hakkı, sadece seçimlerde aday olma hakkı değil, diğer yandan da kişinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen kullanabilmesini de kapsar niteliktedir. Yasama dokunulmazlığı, 'nispi dokunulmazlık”, 'geçici...
27 Kasım 2023

Miras payı karşılığı Ecrimisil

Ölen kimsenin mal varlığı olup da ölmesi halinde, mirasından söz edilir. Miras, ölenin milli hukukuna tabi olup, ölüm tarihindeki mevzuat hü­kümleri uygulanır. Miras bırakanın yasal mirasçıları; kan hısımları (altsoy, ana ve baba, büyük...
24 Ekim 2023

TC Anayasası’nın yeniden düzenlenmesi

Ülkemizde 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası, askeri müdahaleler sonucu oluşmuştur. 1982 Anayasası, bir kanadı askeri harekatın liderliğini yapan kurul ve diğer kanadı ise sivillerden oluşan kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır. Sivil kanadı...
16 Ekim 2023

Elektronik sözleşmede öneriyle bağlılık

Web sayfalarındaki irade açıklamaları nitelendirilirken, bir irade açıklamasının öneri mi yoksa öneriye davet mi olduğunun bir yorum meselesi olduğuna ve bunun güven teorisinin ışığında tespit edilmesi gerekir. Her somut olayda kullanıcının...
09 Ekim 2023

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi

Kıdem tazminatı, işveren tarafından belli koşulların varlığı halinde, çalışan işçisine, işyerinde çalıştığı sürede kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen taz­minat olarak ifade edilir. İşçi, işveren nezdinde çalıştığı...
02 Ekim 2023

İnternette siyasi yorumun ifade özgürlüğünü ihlal etmemesi

Seçim dönemlerinde internet sitelerinde siyasi parti­ler dışında bazı kişi ve kurumlar da siyasi propagan­dalar yapmaktadırlar. Bu propagandalar, siyasi partiler ve adaylara ilişkin olabilir. Seçimlerin demokratik bir ortamda özgürce yürütül­mesi;...
25 Eylül 2023

Sözleşmenin kurulmasında irade açıklaması

İki veya daha fazla tarafın, belirli bir hukuki ilişkiyi ya da hakkı sağlamaya, değiştirmeye yahut sona erdirmeye yönelik iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıkla­malarıyla sözleşme kurulur (TBK m.1/I). Burada irdelenmesi...
18 Eylül 2023

Sendikal haklar ve devletin yükümlülüğü

Bir işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işyeri düzenini bozduğu gerekçesiyle, işve­rence 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II nci madde fıkra­sının (e) ve (h) bentleri tazminatsız olarak feshedilir. İşçi tarafından, iş sözleşmesinin...
11 Eylül 2023

Mirasçılık belgesinin iptali

Kural olarak, doğum ve ölüm nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Ancak, nüfus sicillerinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığının anlaşılması halinde, gerçek durum her türlü delille kanıtla­nabilir(TMK m.30). Muris...
28 Ağustos 2023

Yoksulluk nafakası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (Kısaca 'TMK”) 175'inci maddesinde 'Yoksulluk nafakası” düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca; 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi...
21 Ağustos 2023

Alacağın devri

Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlı olup, aksine olarak, kanun veya mahkeme kararı gereğince alacağın devri, herhangi özel bir şekle bağlı değildir (TBK m.184-185). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun...
14 Ağustos 2023

Yabancıların atanmış mirasçılık belgesi

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de malvarlıkları olabi­lir. Bu kişiler, vasiyetname düzenleyerek bazı kimse ya da kimseleri atanmış mirasçı olarak tayin edebilirler. Ya­bancı uyruklu kişinin vefatı üzerine, söz konusu kimse ya da...
07 Ağustos 2023

Kiracının tahliyesi

Yaşanan süreçte konut ve işyeri sa­tışları ile kira bedellerindeki gerek enflasyon gerekse talepteki artışlardan dolayı önemli yükselmeler görülmekte­dir. Bunun sonuçlarından biri de, işyeri ve konutlardaki kira artışlarına bağlı ola­rak,...
31 Temmuz 2023

Marka hakkına tecavüzde tazminat

Marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, marka hakkı sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür (SMK m.150/1). Bu özel düzenleme nedeniyle, marka hakkı sahibinin tazminat talebi hakkında genel hüküm niteliğinde olan TBK'nın...
24 Temmuz 2023

Türk Mühendis Odalar Birliği ve Türk Mimar Odaları Birliği

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu (Kısaca 'TMMOB”) ile, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları...
17 Temmuz 2023

Partiye yapılan devlet yardımlara bloke konulması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 7/06/2023 tarihli dilekçe ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak; 28. Dönem Mil­letvekili Genel Seçimlerine katılmayan Halkların Demokratik Partisi'ne, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2820 sayılı...
10 Temmuz 2023

EYT emekli çalışan işçinin hukuki durumu – 2

4 - EYT nedeniyle emekli olan işçinin çalışmaya devam etmesi halinde, yıllık izin hakkı ve hak ediş tarihi İşçiye; iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki hizmet süresi için kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmiş ise, bundan sonra...
03 Temmuz 2023

EYT’li emekli çalışan işçinin hukuki durumu – 1

8Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsa­yan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (Kısaca 'EYT”) il­gili 7438 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...
26 Haziran 2023

Elektronik sigarada sağlık riski

Alışkanlıklar arasında önemli zararlar verenlerden biri de sigaradır. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Sağlık İstatistikleri 2022 Yılı Raporu'na göre, 15 yaş ve üzeri dünya nüfusunun yaklaşık %22,3 ü tütün ürün kullanmaktadır....
12 Haziran 2023

Bağlanma parası

Türk Borçlar Kanunu'nun 'Genel Hükümler” başlıklı bi­rinci kısmının 'Borç İlişkilerinde Özel Durumlar” baş­lıklı dördüncü bölümünün üçüncü ayrımında bağlanma parası, cayma parası ve ceza koşulu (TBK m....
05 Haziran 2023

Bankadan açılan ortak hesap

Bankada; bir kişinin 'bireysel hesap” açtırması veya bir­den fazla kimsenin 'ortak hesap” (müşterek hesap) aç­tırmaları olasıdır. Doktrinde ortak hesap kavramı, hem 'tek imzalı (teselsüllü) ortak hesap hem de 'birlikte...
29 Mayıs 2023

Güvenlik soruşturması ve işe başlatılmamada yasa yolları

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması ya­pılmasını talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren diğer kurum ve kuruluşlarında arşiv...
22 Mayıs 2023

Yan Sanayide Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama Kılavuzu

İnsanlığın başlangıcından bugüne kadar geçen bin­lerce yıllık süre içinde insanlar, sürekli olarak, daha iyi olanaklara sahip olabilmek ve daha iyi yaşam koşul­ları yaratabilmek için yeni ürünler üretmek veya mevcut ürünleri geliştirmek...
15 Mayıs 2023
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18