banner34

banner6

banner45

24.10.2023, 10:09

Miras payı karşılığı Ecrimisil

Ölen kimsenin mal varlığı olup da ölmesi halinde, mirasından söz edilir.

Miras, ölenin milli hukukuna tabi olup, ölüm tarihindeki mevzuat hü­kümleri uygulanır. Miras bırakanın yasal mirasçıları; kan hısımları (altsoy, ana ve baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar), sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir. (TMK1 m2.495-501)

Bununla beraber, mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeş­leri veya eşi bulunan miras bırakan, mirası­nın saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta (vasiyetname ya da miras sözleşmesi) bulunabilir. Bu miras­çılardan hiç biri yoksa miras bırakan mirasının tamamında tasarrufta bulu­nabilir. (TMK m.505)

Ülkemizde özellikle bazı bölgelerde, mirasın paylaşımı konusunda, gele­neğe bağlı fiili bir erkek ve kadın ayrı­mının yapıldığı az da olsa görülmektedir. Miras bırakanın yasal mirasçıları arasında bulunan özellikle erkek çocukları, kız çocuklara ya hiç hak tanımamak ya da daha az hak tanı­mak yoluna gitmektedirler. Bu sebeple, erkek çocuklar ile kız çocuklar arasında paylaşma sözleşmesi kurulmadıkça çe­şitli uyuşmazlıklar doğmaktadır. Bun­lardan bazıları şunlardır; mirasın paylaşılmasını isteme, elbirliği mülkiye­tinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, mirasta denkleştirme, miras sebebiyle istihkak davası gibi. Konu ile ilgili uyuşmazlıklardan biri de, bir mirasçının diğer mirasçı ya da mi­rasçılarla bir paylaşım sözleşmesi kur­madan, fiili olarak mirastan haksız olarak yararlanması sorunudur. Böylesi bir durumda, diğer mirasçı ya da miras­çılar tarafından, haksız olarak mirasa konu mal varlığından faydalanan mi­rasçı hakkında ecrimisil davası açılmak­tadır.

Ecrimisil (Haksız işgal), kötü niyetli haksız işgalcinin malike ödemek zo­runda olduğu tazminatı ifade eder. (TMK m.995 vd3.) Bu anlamda, ecrimisilin söz konusu olabil­mesi için, işgalci ta­rafından kullanımın kötü niyetli olması gerekir.

Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle taz­minat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu ne­denle, haksız işgalden doğan normal kullanım sonucu eskime şeklinde olu­şan ve kullanımdan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ecrimisilin kapsa­mını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir.4

Muhtesatın5 aidiyetinin tespiti davası sonucunda, taşınmazdaki muhtesatın, işgalci mirasçı tarafından yapıldığının tespiti halinde, bu kişinin muhtesatı kullanmakta haklı olduğu sebebiyle, haksız işgal eylemi gerçekleşmez.

Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluk­lar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18