Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for Inter­national Private Enterprise (CIPE) işbirliğiyle hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin İzmir’de gerçekleşen üçüncü etkinliği kapsamında Sivil Toplum Zirvesi yapıldı.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Fe­derasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen et­kinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya sivil toplum kültürü gelişmiş ülkelerin, ekonomik ve demokratik açıdan daha da geliştiğine dikkat çekti.

Geleceğin güvenli inşası ve kalkınmayı ülkenin her yanına yaymak adına iş dünyasından STK’lara varın­caya kadar her kuruma önemli görevler düştüğünü belirten Ramazan Kaya, “Ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin rekabetçiliğini artıracak kamu politikaları­nın uygulanması noktasında yerel ve merkezi yöne­timlerin de önemli sorumlulukları bulunuyor. Bu so­rumluluklara sahip olmak ülkemizin demokratik ve ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlarken; bi­lime, sanata, eğitime katkı sağlamaktan tutun çev­reye, tarıma ve sürdürülebilirliğe sunacağımız faydalar hiç şüphesiz bir bütün olarak hayalini kur­duğumuz geleceğe götürecektir” diye konuştu.

TÜRKONFED’in 3D Formülü

TÜRKONFED’in 3D olarak tanımladığı “Dijital Dönü­şüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm”ün Tür­kiye’nin kalkınma ve küresel rekabetçilik hamlesi için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Ramazan Kaya, iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışını benim­seyerek, çevreye karşı bütüncül bir yaklaşımla sorum­luluklarını yerine getirmesinin, dönüşüm sürecine sağlayacağı katkılara da dikkat çekti.