Röportaj: Semih AYDIN

İhracatta artış sürüyor İhracatta artış sürüyor

Bursa’nın en genç OSB’lerinden olan Kayapa OSB’nin kuruluş çalışmaları 1997’li yıllara kadar uzanıyor. Kayapa Sanayici ve İş Adamları’nın (KSİAD) 2002 yılında kurulmasıyla bölgenin OSB statüsü kazanma çalışmaları da hız kazandı. Bölge, 2014 yılında ıslah OSB statüsü alarak bir sonraki adım için gerekli çalışmaları tamamladı. 28 Mart 2019 tarihinde 302 sicil numarası ile Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri arasına giren Kayapa OSB’de yatırımlar da hız kazandı. Bölgede kanalizasyon, atık su, fiber optik hatlar gibi altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, bölgeye firmaların ilgisi de her geçen gün arttı. Bölge, 180’e yakın firma, 10 bini aşkın çalışan ve 700 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmiyle ülke ve Bursa ekonomisine ciddi katma değer sağlıyor.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, bölgenin kuruluşundan bugüne geçen süreçleri ve gelecek dönem hedeflerini Ekohaber’e anlattı.

Bölgenizde son 10 yılda yaşanan geliş­meleri değerlendirir misiniz?

Türkiye sanayisi son 15 yılda bir atağa kalktı. Son 10 yıllık süreçte Bursa’da sanayi ve ihracat patlaması yaşadı. Birçok sektör global­leşen dünyada Bursa’yı tercih ediyor. Bur­sa’nın otomotiv disiplini ve makine kültürü yabancı yatırımcıları ve sanayicileri çekiyor. Bursa özel bir şehir. “Kalite şehri” sloganımız var. Bursa, kaliteyi üreten bir şehir.

Bursa sanayisinin gelişimi doğrultusunda bizim bölgemizde de gelişmeler yaşandı. Ka­yapa OSB’deki firma sayısında yüzde 80’e ya­kın bir artış yaşandı. Bölgemizin OSB kimli­ğine kavuşmasının ardından, ilgi de arttı. Geçmiş dönemde 60 – 70 civarında olan fab­rika sayısı 180’e ulaştı. Katma değeri yüksek üretim yapan sanayi tesisleri bölgemizde faa­liyet gösteriyor. Makine, tasarım, Ar-Ge mer­kezleri bölgemizde yer alıyor. Kayapa OSB’de otomotiv yan sanayi, makine sektöründeki firmalar ağırlıkta. Bölge sanayicilerimiz tasa­rıma ve katma değeri yüksek ürünlere ağırlık veriyor. Bölgemizde uçak yapan, uçak parçası üreten firmalarımız bile var. Büyük parselleri­miz yok. Sanayicimiz de küçük parsellerde bü­yük işlere imza atıyorlar. İhracatta, Bursa öl­çeğinde bizler de iyi bir konuma geldik. Bölgemizde farklı sektörlerde dünya devlerine hizmet veren firmalar var. Bizde katma değeri yüksek, ihracatta kilogram fiyatı yüksek fir­malar ağırlıkta. Bu da bölgemizin ihracatına oldukça olumlu yansıyor.

Bölgenize yabancı yatırımcıların ilgisi ne seviyede?

Yabancı yatırımcılara hitap edecek metraj­larda arazimiz yok. Yabancılar büyük arsalar ve araziler istiyorlar. Bizim bölgemizdeki en büyük arazi ise 9 – 10 dönüm civarında. An­cak yabancı yatırımcılar da son yıllarda politi­kalarını değiştirdiler. Yatırımdan çok Tür­kiye’de hazır, kurulu yerler almaya çalışıyorlar. Bu noktada benim şahsi görü­şüm; milli sermayemiz ve milli servetimiz ya­bancıların eline geçiyor ve yurt dışına gidiyor. Yabancılar fabrikayı alıp götürmüyor ama ser­mayemiz gidiyor. Yerli ve milli kalkınma ham­lesi kapsamında bu durumun değerlendiril­mesi lazım.

Kayapa OSB’nin fir­malara sağladığı avantajlar neler?

Bölgemiz ilk olarak sa­nayi bölgesiydi, sonra­sında ıslah OSB oldu. Sa­nayi bölgesi ve ıslah OSB süreçlerinde, OSB olabil­memiz için yapmamız ge­rek taahhütler vardı. Alt­yapımızı yapıp, bölgemizin fiziki şartlarını iyileştirmemiz la­zımdı. Bunları yol hariç yüzde 90 karşıladık. Sanayicimizin kendi imkanlarıyla, alt yapı ka­tılım bedellerini toplayarak 2 büyük ihale yaptık. Bölgemizdeki bütün sokaklarımıza, bütün fabrikalarımızın kapısının önüne kadar kanalizasyon hizmetlerini getirdik. Bunları ya­parken sanayici kendi bütçesinden yapıyor. Bu süreçte bir de ekonomik krize takıldık. 3 sene önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız­dan yol için bir kredi talebimiz olmuştu, onu da karşıladılar. Destekleri için Sanayi ve Tek­noloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca bütün be­lediyelerle de uyum içinde çalışıyoruz, bu ve­sileyle belediye başkanlarımıza da şükranları­mızı sunuyoruz. Şimdi sıkıntılı bir yol sürecimiz var. O da önümüzdeki ay ihaleye çı­kacak. 2023 yılında bölgemiz, tüm yolları as­faltlanmış, yol problemi olmayan, altyapısı ta­mamlanmış, sanayicinin ihtiyacı olan her şeyi karşılayacak duruma gelecek.

Dünyada çevreci ve yeşil üretim ön planda. Bölgenizde bu alanda gerçekleştiri­len çalışmalardan bahseder misiniz?

Çevreci ve yeşil üretim çok önemli bir başlık. Biz sanayi bölgemizin kurulduğu günden beri, bölgemizde faaliyet gösteremeyecek sektörle­rin listesini çıkartmıştık. Zaman zaman bunu gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından fir­malar zorluyor. Geri dönüşüm tesisi, döküm fabrikası ya da ağır metallerden kaplama te-sisleri yapmak isteyenler oluyor. Ancak biz çevrecilik bilincimizi OSB kurulmadan önce belirlemiştik. O politikamızdan taviz verme­den yolumuza devam ediyoruz. Bölgemizde faaliyet gösterecek firmaları, izin sürecinde sıkı bir süzgeçten geçiriyoruz. Arsa sahibi olsa bile, bizim standartlarımıza sahip olmayan firma­lara bölgemizde izin vermiyoruz.

Katma değerli üretim yapan firmaların bölgenizdeki payı nedir?

Bölgemiz her geçen gün büyüyor. Silikon­dan bebek beslenmesine yönelik ürünler ya­pan firmalar, Boeing’e, Airbus’a parça üreten firmalar, savunma sanayine çalışan firmalar, otomotiv markalarına özel makine tasarımı yapan firmalarımız gibi önemli katma değer oluşturan şirketlere ev sahipliği yapıyoruz. Bunların hepsinin Ar-Ge merkezleri ve ekipleri, nitelikli ve kaliteli mühendis kadroları var.

Bölge olarak dijitalleşme çalışmalarınız­dan bahseder misiniz?

Öncelikli hedefimiz altyapı çalışmalarımızı tamamlamak. Şu anda dijital çağda yaşıyoruz.

Gelişen dünyadaki modernizasyonla bizim de entegre olmamız lazım. Dünyadaki tekno­lojik ve dijital gelişmelere paralel bir yol izle­memiz gerekli. Çünkü öyle bir çağda yaşıyo­ruz ki, her şey internetin içinde. Bunun için de en önemli husus altyapı. Bölgemizde telekom altyapısıyla internet hizmeti alıyorduk. Ancak bir özel firmayla anlaşarak, bütün bölgenin fi­ber optik internet altyapısı hatlarının kurulu­munu tamamladık. Böylece bölge sanayicile­rimize yüksek hızlı internet ulaşımı imkanı sağlamış olduk. Bu, sanayicimize getirdiğimiz kanalizasyon, pis su – temiz su hattı kadar önemli bir hat. Bu noktada da dijitalleşme ala­nında altyapı hizmetimizi başarıyla tamamla­manın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun ardın­dan üstyapıyı daha hızlı bir şekilde kurabiliriz.

Yeni hizmet binanızın tam olarak faa­liyete başlaması ne zaman olacak? Buranın bölge sanayicilerine faydaları neler olacak?

Yeni hizmet binamızın inşaatını tamamla­dık. Tam teşekküllü bir şekilde bitirdik. Bölge­mize hitap edecek ölçekte bir bina inşa ettik. Çünkü büyük binalarda büyük işletme mali­yetleri oluyor. Bizim bölgemizin büyüme şansı fazla olmadığı için mevcut ihtiyacımıza göre bir bina dizayn ettik.

Her türlü altyapısını tamamladık. Arkadaş­larımız da orada çalışmalarına başladı. Yolla­rımızı da bitirdikten sonra güzel bir açılış ya­parak burayı kamuoyuna tanıtacağız.

Bunun dışında bölgemizde sosyal donatı alanları yapma planımız var. Yurt dışından bölgemize yük olmaya gelen TIR şoförleri için büyük bir TIR parkı yaptık. Şoförler bundan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Burada bir kantar binası da var.

Ayrıca şoförlerin temel ve kişisel ihtiyaçla­rını karşılayabileceği alanlar kurduk. Ayrıca bölgemizin temel ihtiyaçla­rından biri olan Kayapa OSB Merkez Camisi’nin inşaatını tamamladık.

Sosyal sorumluluk projesi olarak Kayapa Kadınlar Der­neği’ne bölgemizde bir kafe­terya işletmesi için yer ver­dik. Yeşil alanlarımızı da yavaş yavaş yolla birlikte oluşturup, park gibi sosyal donatı alanlarının yapımına hız vereceğiz.

İlerleyen süreçte atık su arıtma tesisi gibi yatırımlar planlıyor musunuz?

Biz atık su arıtma tesisini biraz daha ekonomik çözdük. Bölgemizin komşusu olan Hasanağa OSB’nin atık su arıtma tesisinin kapasitesinin büyük olduğunu öğrendik. Sonrasında onlardan hizmet alma talebimizi Hasanağa OSB yöneti­mine ilettik. Onlar da bizim teklifimizi olumlu karşıladılar ve bir protokol im­zaladık. Şu anda altyapı hatlarımızı bi­tirdik. Terfi istasyonlarımızın inşaatının bitmesini bekliyoruz. Onları da ihale et­tik. Bizim bölgemizde çıkan atık suları Hasanağa OSB’nin atık su arıtma tesi­sine pompalayacağız. Bunun karşılı­ğında da hizmet bedeli olarak fatura ödeyeceğiz. Bu biraz daha kazan-kazan yöntemi. Bölgemizi büyük bir yatırım maliyetinden kurtardı.

Kayapa’da hızlı bir şehirleşme var. OSB olarak bu şehirleşmeyle iç içe bir şe­kilde nasıl yol almayı düşünüyorsunuz?

Sanayiyle konutların iç içe olması en büyük kabusumuz oldu. Arada bir sağ­lık koruma bandımız var. Ancak biz sa­nayi olarak 1997 yılından beri burada­yız. Fakat şehrin batıya kaymasıyla konutlaşma bu bölgede de hızla art­maya başladı. Bu yüzden de çevreci bir sanayi bölgesi olmak ve komşularımıza rahatsızlık vermemek amacıyla bölge­mizde faaliyet gösteren firmaları sık sık denetliyoruz.

Bunun yanında Bursa’nın genelinde olduğu gibi trafik bizim bölgemizde de önemli bir sorun. Bu konuyla ilgili de şehrin yöneticileriyle sürekli görüşme halindeyiz. Bölgemizin içinden geçen ana arter yol, OSB’nin yolu değil. Bu yol, bölgemize yakın noktada olan Bur­sa’nın en büyük taş ocaklarının kullan­dığı bir ana arter. Burası gün içinde çok yoğun bir taş ocağı trafiğine maruz kalı­yor. Bunun çeşitli sıkıntıları var. Bura­nın ciddi sıkıntılar doğurabileceğine dair şehrin yetkililerine bilgilendirme­lerde bulunuyoruz. Onlardan da bir ilgi alaka geleceğine inanıyorum. Çünkü Kayapa konut bölgesinin Bursa’da çok tercih edilen bir konum olması dolayı­sıyla çok hızlı bir nüfus artışı yaşanıyor. Sabah ve akşam trafiği Acemler trafi­ğini aratmıyor.

Kayapa OSB ve Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) yönetim­leri arasındaki güçlü birlikteliğin bölge­nize ve bölge sanayicilerinize sağladığı kazanımlar neler?

Kayapa OSB’nin varoluş sebebi KSİ­AD’dır. KSİAD bir sivil toplum kuruluşu olarak 2002 yılında kuruldu. O zamanki dernek yönetiminin hedefleri bölge sa­nayicileri arasında birlik ve beraberlik sağlayarak bölgeye katkı koymaktı. O dönemde 20 – 30 firmayla çok hızlı ha­reket edip, bölgemize yatırımlar yapı­yorduk. Ancak bölgemizdeki diğer par­seller doldu ve sanayi bölgemiz büyüdü. Bu süreçte ıslah OSB de büyük bir şans oldu. Islah OSB’nin finans­manını KSİAD ile Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO) birlikte hareket ede­rek sağladık. Bölgemizin altyapısını beraber yaptık. Şu anda da geçmiş dö­nemlerde KSİAD yönetiminde görev alan arkadaşlarımız Kayapa OSB yöne­timinde de görev yapıyorlar. Bir uyum içerisindeyiz. Kayapa OSB ve KSİAD’ı birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünüyoruz. OSB’lerin mevzuatlar çer­çevesinde, yerel yönetim mantığında bir işleyişi var. KSİAD ise farklı vizyonlarda yatırımlar yapan ve sosyal ak­tiviteler gerçekleştiren bir ya­pıya sahip. İkisi birbirini den­geleyecek şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Bölgenizin geleceğini na­sıl görüyorsunuz? Kayapa OSB 10 sene sonra hangi nok­tada olur?

Herkesin bir hayali var. Ben de 10 sene sonra Kayapa OSB’nin, Nilüfer Organize Sa­nayi Bölgesi’nden (NOSAB) daha iyi bir noktada olmasını isterim. Rol model olmayı isti­yoruz. Bölgemizden konutla­rın olduğu kısma geçerken, insanları burasının güzel bir organize sanayi bölgesi ol­duğu imajını vermek hedefle­rimiz arasında.