Türkiye’nin en büyük havlu ihra­catçısı Bursalı, Ar-Ge Merkezi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma, büyük yatırım yaptığı Ar-Ge Merkezinin, “Bakteri Varlığında Renk Değiştirebi­len Tekstil Yüzeylerinin Geliş­tirilmesi” isimli proje önerisi ile EUREKA Ar-Ge destek prog­ramında desteklenmeye hak kazandı.

Konu hakkında açıklama­larda bulunan Bursalı İcra Ku­rulu Başkanı Alper Bursalı, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yö­nelik projelerin desteklendiği uluslar­arası EUREKA Ar-Ge destek programında destek aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taşdelen Group’tan GES yatırımı Taşdelen Group’tan GES yatırımı

Bursalı yürütücülüğünde proje ger­çekleştirileceğini ve İsveç Borås Üni­versitesi’nin proje ortaklarından olacağını belirten Bursalı, “Bilin­diği gibi son yıllarda koronavirüs, influenza, hepatit, salmonella, maymun çiçeği başta olmak üzere birçok salgın hastalık in­sanların hayatlarını olumsuz et­kiliyor. Hastalıklarla mücadelede en kritik adımlardan biri, hastalı­ğın daha fazla yayılmasını önle­mek için mikropların üremelerini hızlı bir şekilde gözlemlemek. Proje­miz de tekstil, kimya ve tıp alanlarını kapsayacak şekilde çok disiplinli katı­lımla başta medikal alanda kullanıl­mak üzere biyosensör özellikli tekstil yüzeyleri üretmeye yönelik bir araş­tırma projesi” dedi.