banner21

banner17

banner28

banner6

Kalite ödülü sahiplerini buluyor

1998 yılından günümüze KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Ödüllü’lerinin sahiplerini bulacağı ödül törenini 26 Mayıs’ta EKO Haber TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gündem 23.05.2022, 23:32 27.05.2022, 09:31
Kalite ödülü sahiplerini buluyor

1998 yılından günümüze KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Ödülü’nün 2021 yılı sürecinde hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek olduğu üzere 2021 yılı ödül sürecinde yer alan kurumlarımızı sizlere tanıtacağız. Bu süreçte yer alan dört kurumun yetkililerine; Hitachi Astemo Türkiye, Bandırma Belediyesi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ödül hazırlıklarını sorduk. Ödül sonuçları 26 Mayıs’ta tören ile açıklanacak, sürece katılan tüm kurumlara başarılar dileriz.

Murat BAYRAM

Hitachi Astemo Genel Müdürü

Hitachi Astemo EFQM ile sürdürülebilirliğe odaklandı

Merkezi Japonya’da bulunan Hitachi Astemo, Hitachi Automotive Systems’in üç eski Honda iştiraki olan Nissin Kogyo, Keihin ve Showa ile birleşmesinden sonra, 1 Ocak 2021’de kurulmuştur. Küresel otomotiv pazarında iddialı büyüme ve çevre hedeflerine sahip, büyük ve yeni bir teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo, otomotiv mobi­lite teknolojisi alanında faaliyet göstermekte.

Şirket; güvenlik, elektrifikasyon, konfor ve sürdürülebilirlik gibi hızla değişen mobilite teknolojileri alanlarında önemli katkılar sağ­layacak ölçek, teknik derinlik ve yazılım yete­neklerine sahiptir. Kurucu şirketlerinin gücü üzerine inşa edilen Hitachi Astemo, sürdürülebilir bir gelecek ve gelişmiş yaşam kalitesi ya­ratmaya kendini adamıştır.

Daha önce Chassis Brakes International adı altında uzun yıllardır hizmet veren fab­rika, 2021 yılı itibarıyla otomotiv sektörün­deki faaliyetlerini Hitachi Astemo Türkiye Otomotiv A.Ş. olarak sürdürmekte.

Genel müdürlüğünü yürüttüğüm Türkiye Fabrikası ise 20 bin m2’lik bir alanda yer alan 12 bin metrekarelik bir tesiste 300 kişilik is­tihdam, binek ve hafif ticari araçlar için fren üretiminde ülkemizin en büyük firması konumunda.

Fren üreten bir kuruluş olması sebebiyle, kuruluşumuz ku­rulduğu günden itibaren ka­lite çalışmaları içinde yer almıştır. 44 yıllık fabrika geçmişimizde, her zaman yüksek kalite anlayışı önce­lik olmuştur. Kuruluşun, uzun yıllardır farklı isimler ve çerçeveler ile tanımlanmış kalite stratejisi, kalite politikası ve kalite hedefleri bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren global ürün yelpazesinin artması ve IATF 16949’ın eski ISO16949’a göre çok daha kapsamlı olarak hayata geçmesinden sonra ka­lite çalışmalarının çerçevesi, sa­dece “ürün ve süreç kalitesi” olmaktan öteye geçmiş; “sürdürülebilirlik”, “kesintisiz tedari­kin garanti altına alınması” ve “liderlik” gibi kavramlar ile çok daha genişleyerek, bugün çalışmasını yaptığımız EFQM modeline iyi bir altyapı oluşturmuştur.

Hitachi Astemo, Türkiye ve Bursa KalDer faaliyetlerini yakından takip eden, düzenli olarak bu faaliyetlere katılım gösteren bir ku­ruluştur.

EFQM modelini, yıllardır KalDer çatısı al­tında uygulayan şirketler ve sonuçlarını gözlemleyerek kuruluşumuza fayda sağla­yacağını öngördük. Bunun için bir baş­langıç noktasının belirlenmesi ve düğmeye basılması gerekiyordu. Kal­Der ile düzenli görüşmeler sırasında fi­lizlenen yeni nesil EFQM modelinin uygulanması fikri, 2021 yılında karara bağlanmıştır. EFQM modeli ile kuruluşumu­zun stratejisini ve paydaş bağlılığını kuvvet­lendirerek, değişen-gelişen dünya koşullarında sürekli güçlü ve lider konumu­muzu pekiştirmek istiyoruz.

EFQM sayesinde, rekabetçilikte kuruluşu­muzu rakipler ve bağlı şirketler karşısında öne çıkaracak olan değerin tanımlanması, farkındalığı ve çalışan katkısında belirgin de­recede artış gözlemlendi. Tüm kademeden çalışanların şirket hedeflerine katkılarının görünürlüğü ve bilinirliğinin artması ile per­formans değerlerinde ekstra iyileşmeler göz­lemlenmeye başlandı.

Öncelikle kuruluş yönetimi olarak bir çe­kirdek ekibi kurduk. Bu çekirdek ekip ve yö­netim ekibinin, birlikte tüm modelin kurulumu ve yayılımı sırasında liderlik yap­maları tasarlandı.

Av. Tolga TOSUN

Bandırma Belediye Başkanı

Bandırma halkının yaşam kalitesi daha da artacak

Bandırma Belediyesi; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılı olan 1881 yılında kurulmuştur. Cumhuriyetle birlikte Balıkesir’e bağlı bir ilçe belediyesi olarak, bugüne dek, kente oldukça önemli hizmetler sunmuştur. 2014 yılında Balıkesir’in Büyükşehir statüsüne geçirilmesinden sonra ise Büyükşehir İlçe Belediyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 97 kadın, 564 erkek personel ile halkın gereksi­nimlerini ve beklentilerini analiz edip, katı­lımcı ve kapsayıcı bir şekilde belediyecilik hizmetlerini yerine getirmektedir.

Bandırma Beledi­yesi misyonunu; “Eşitlik duygu­suyla tüm halkı kucakla­yarak; yerel hizmetleri etkin, ve­rimli, şeffaf bir şekilde kullanmak. Bununla be­raber, katı­lımcı ve sürdürülebilir yönetim anla­yışını benimse­yerek, Bandır- ma halkının yaşam kalite­sini artırmak’ olarak tanımla­mıştır. Kalite yol­culuğumuz 2020 Eylül ayında Kal­Der ile imzalanan iyi niyet protokolü ile başladı. Kurum­sallaşma çalışmala­rıyla birlikte mevcut durum analizlerin­den sonra, üst yöne­tim ve personelimize EFQM Modeli eğitimi verilerek, Ulusal Kalite Yolculuğuna devam edildi. Süreç izleme ça­lıştayları, risk analizleri ve sonuç analizleri, belir­lenen model ışığında uy­gulama, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına başlandı. Kurum olarak amacımız; kurumsallaşma yolunda sürekli gelişen, de­ğişime ve yeniliğe açık bir be­lediye olmak ve bu yolda örnek bir kurum olabilmek­tir. EFQM modeli, kurum ola­rak bize bir ufuk açtı ve hedef koyma zorunluluğunda hisset­tirdi. Bursa Kalite Ödülü de bu anlamda bizi motive edecek ve kalite yolculuğunda basamak olacak bir araçtır.

Ömer YILMAZ

Yıldırım MTAL Okul Müdürü

Yıldırım MTAL EYS geçerlilik belgesi almaya hak kazandı

Okulumuz Yıldırım Mesleki ve Tek­nik Anadolu Lisesi 1992-1993 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başla­mıştır. 1998-1999 Eğitim Öğretim yı­lında 60 öğrenci ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi olarak yaygın eğitimde de yüz yüze eğitim verilmeye başlanmıştır. Mesleki Açık Öğ­retim Lisesi artan öğrenci sayısı ile yüz yüze eğitimine devam etmektedir. 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında okulumuz bün­yesinde 30 öğrenci ile iletişim alanlarımız da faaliyet göster­meye başlamıştır. Yıldırım MTAL Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2014/8 Sayılı Genelge gereği Eylül 2014’ten itibaren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adını almıştır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren tekli öğretime geçen olan okulumuz Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon, Gazetecilik, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi ve Yö­netici Asistanlığı, Pazarlama ve Perakende ve Bilişim Teknolo­jileri olmak üzere 7 alan ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yıldırım MTAL 2019 yılında Entegre Yönetim Sis­temine giriş yaptı ve yapılan denetim sonucunda EYS geçerlilik belgesini almaya hak kazandı. 2021 yılında EFQM yolculuğuna başlayan ku­rumumuz 2022 Şubat ayında kurum rapo­runu hazırlayıp teslim etmiş ve Nisan ayında saha değerlendirmesinden geçmiştir. Tem­muz 2019’da KalDer üyeliğine başvuruda bu­lunup Kasım 2019’da rozetlerimizi alarak EFQM sürecine başladık. Kurumumuzdaki gönüllü arka­daşlardan oluşan bir ekip 25-26 Kasım 2021 tarihinde KalDer ’de verilen eğitime katıldı ve eğitim sonrasında Başvuru Ra­porunu hazırlamaya başladı.

EFQM ile kurumumuzun diğer kurumlarla yaptığı iş birlik­leri ve protokoller aracılığıyla çalışmalarımızın sürdürülebilir­liğini sağlamayı ve yenilerini kurumumuza kazandırmayı hedefliyoruz. Böylelikle diğer kurumlarla rekabet ederken hep bir adım önde olarak kendimizle rekabet eden bir kurum haline gelmeyi planlıyoruz.

Kasım ayında KalDer ’den aldığımız eğitim ile kendimizi bu sürecin içerisinde bulduk. İki ay gibi kısa bir zamanda kuru­mumuzda yapılan çalışmaları anlattığımız başvuru raporu­muzu hazırlayarak KalDer ’e teslim ettik. Tabi bu rapor hazırlama aşamasında da okulumuzda yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyordu. Bir yandan onların planlan­ması ve takibi işlemleri de vardı. Ama kurumumuzda liderlik sadece okul müdüründe olmadığı için bu süreci zorlanma­dan tamamladık. Bu çalışmaları yaparken ödül hiçbir zaman amaç olmadı. Yaptığımız çalışmalara herhangi bir ödül gel­mese de olur. Çalışmaların kurumumuza yansımalarını ve sonucunda paydaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşler bizim için en büyük ödül zaten. Tabi KalDer ‘den de ödül alırsak çalışmalarımızı taçlandırmış oluruz. KalDer, EFQM modeli ile kurum yönetimini geliştirmekte, kurumları ra­kiplerinden farklılaştırıp sürdürülebilir projeler üretmeleri yönünde kurumlara yol gösterici bir rol oynamaktadır. Bu modeli benimseyen kuruluşlar kendi öz değerlendirmele­rini yaparak olumlu ve geliştirilmesi gereken alanlarını fark edip bu yönde gelişim göstermekte ve rakipleri ara­sında fark yaratmaktadır.

Abdülkadir ÇINAR

Nilüfer AİHL Okul Müdürü

‘Kalite kültürü için bilgilendirme yapıyoruz’

Okulumuz Nilüfer Ana­dolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 1996-1997 eği­tim öğretim yılında faa­liyete başlamış, 2018 yılında Fen ve Sos­yal Bilimler Proje Okulu olmuştur. 2020 yılında ise Uluslararası Baka­lorya / International Baccalaureate (IB) programının adaylık süreci başlamış ve netice itibariyle IB programında uygulanan hem DP (Dip­loma Program/Diploma Programme) hem de MYP (Orta Yıllar Programı/Middle Years Programme) programında yetkilen­dirilmiş ilk ve tek devlet okulu olma unva­nına sahip olmuştur. Ayrıca 2021 yılında KalDer aracılığıyla EFQM Ödülü çalışma­larına başladık.

Okulumuz; öğrencilerimizin, ülkemizin ve dünyanın şekillenmesinde aktif rol ala­bilecek nesiller yetiştirmenin sorumlu­luğu ve bilinci içerisinde kaliteli eğitim anlayışını ilke edinmiştir. Eğitim faaliyet­lerimizi daha ileri taşıyabilmek adına ulu­sal ve uluslararası düzeyde bir eğitim felsefesi edinerek yola çıkmış bulunmak­tayız. 2021 yılında KalDer aracılığıyla Bursa Kalite Ödülü’ne başvurduk. Ekibi­mizin KalDer’de aldığı eğitim sonucunda kurumumuzda çalışmalar başladı.

EFQM Modeli ile Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu olarak hem akademik hem mesleki hem de uluslararası boyutta diğer kurumlarla rekabet edebilecek du­ruma geleceğiz.

KalDer’in kalite çalışmalarını okul ola­rak performansa dayalı çalışma kültürü, paylaşımcı yönetim anlayışı, sürdürülebi­lir kurumsal hizmet kültürü açısından teş­vik edici ve motive edici buluyoruz.

Yorumlar (0)
17
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18