banner8

banner6

banner17

Türk sanayisi için tarihi adım

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) oluşturuluyor. Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bursa iş dünyası temsilcileri, OSB’ler ve iş dünyası olarak bu kararı desteklerini ifade ettiler.

İncelemeler 19.10.2020, 20:50 19.10.2020, 20:50
Türk sanayisi için tarihi adım
Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) oluşturuluyor. Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bursa iş dünyası temsilcileri, OSB’ler ve iş dünyası olarak bu kararı desteklerini ifade ettiler.

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kurulması kararlaştırılan SAİK, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, onun görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak. Komitenin sekretarya görevini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek. Komite, kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar alacak. SAİK, milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla da gerekli tedbirleri uygulayacak.

Komitenin görev ve yetkileri

Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkan verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararların da alınacağı komitenin başlıca görev ve yetkileri şöyle sıralandı: “İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirler almak. Yurt içi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar vermek. Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurt içi üretim sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak. Yurt içinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar vermek.”

SAİK’in faaliyet giderleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek programları kapsamında yapılacak harcamalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine bu amaçlarla konulacak ödeneklerle karşılanacak.

Bakan Varank:  Son dönemin en kritik yapısal reformu

SAİK’in Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin gücüne güç katacak tarihi bir adım attıklarını belirten Varank, şunları kaydetti: “Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi’ni kuruyoruz. Yani sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Ekonomi tarihimizde böyle bir vizyon ilk defa hayata geçmiş olacak. Bu işin sekretaryasını Bakanlığımız üstlenecek. Bu Komitede, sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararlar, ilgili bakanlıklarla birlikte alınacak. Burada alınacak kararlarla, kamu alımlarının, yerli üretim öncelikleri doğrultusunda gerçekleşmesini daha sıkı denetleyebileceğiz. Uzun vadeli kamu alımlarını destekleyebileceğiz, böylece sanayide ölçek oluşumunu teşvik edeceğiz. Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu hızlandırıp, yatırımcının önünü çok net görmesini sağlayacağız. Tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini teşvik edip, yurt içi üretim çeşitliliğini zenginleştireceğiz. İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarını güçlendirecek adımlar atacağız.” Varank, Türkiye ekonomisinin itici gücünün sanayi ve üretim olduğunun altını çizerek, ihracatta kırılan rekorların temelinde, sanayideki ürün çeşitliliği ve değişen koşullara hızla adapte olma yeteneğinin bulunduğuna dikkati çekti. Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetleri daha üst basamaklara taşıyacaklarını vurgulayan Varank, “Küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız. Böylece finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı da güçlü bir bağışıklık sistemi geliştireceğiz.” dedi. Varank, Sanayileşme İcra Komitesi’nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a komitenin kurulmasında gösterdiği vizyoner yaklaşımı için teşekkür etti.

NOSAB YKB ve OSBÜK YKÜ

Erol GÜLMEZ

Ülkemizde yerli üretimin gelişmesi, ekonomide ithalata ve dışa bağımlılığa dayalı birtakım olumsuzlukların giderilmesinde kilit rol oynuyor. Türkiye’yi güçlendirecek üreticiler olarak uluslararası rekabet edebilirlik düzeyimizin artması için üretim teknolojilerinin de yerli kaynaklarla geliştirilmesi gerekiyor. Bazı stratejik alanlarda ülkemizin yeni endüstriyel yatırımlara ihtiyacı var. Bu doğrultuda, yerli üretim ve yerli teknoloji standartlarının ortaya koyduğu stratejik hamleleri gerçekleştirmek üzere üst düzey bir icra komitesinin varlığı anlamlıdır. Sanayileşme İcra Komitesi’nin resmi üyesi olmamasına rağmen OSBÜK’ün de sanayiyi temsilen önemli bir görevi üstlendiğini düşünüyorum. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile OSBÜK olarak yaptığımız görüşmelerde talep ve önerilerimizi iletiyoruz. OSBÜK’te üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, sektörel ihtiyaçlar, finansman ihtiyaçları gibi konularda ülkemizdeki tüm OSB’lerden veri alabildiğimiz bir ağımız var. Bakanlık da bu verilerden zaman zaman yararlanıyor. Şimdi bu önerilerin Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın oluşturduğu komite tarafından sahiplenilerek icraya dökülecek olması gelişmelerin hızlanmasını sağlayacaktır.

DOSAB YK Başkanı

Ersan ÖZSOY

Türkiye, 1960’lı yıllarla birlikte planlı kalkınma dönemlerine girerken sanayi, lokomotif olarak benimsenmiş ve sanayinin planlı alanlarda gelişimi için organize sanayi bölgeleri modeli geliştirilmiş ve ilk olarak Bursa’da uygulanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada 300’ün üzerinde organize sanayi bölgesi, ülkemizdeki sanayinin önemli bir kısmını bünyesinde barındırmaktadır. Bursa’da da 17’si organize olmak üzere 20’nin üzerinde sanayi bölgesi mevcuttur.

Sanayinin ülkemizin kalkınma ve gelişiminde hayati önemi yadsınamaz. Nitekim üretim yönünden GSYH içindeki payı her geçen yıl artmaktadır. 2020 yılında bu pay yüzde 22 dolayındadır. Toplam istihdamda da hizmetlerden sonra ikinci sırada yüzde 20 ile sanayi gelmektedir. İhracatımızın % 90’ı sanayi ürünlerinden gerçekleşir.

Sanayi sektörünün ülkemizin geleceğinde ağırlığı daha da artacaktır. Bunun için sanayileşmeye ayrı bir önem verilmesi, yerli üretim, teknolojik gelişim gibi sanayimizin yapısal olarak daha iyi noktalara gelmesi için atılan her adımı OSB’ler ve iş insanları olarak bizler sonuna kadar destekliyoruz.

Bu kapsamda Sanayileşme İcra Komitesi’nin (SAİK) kurulması da son derece olumlu bir adımdır. Bu olumlu adımın olumlu sonuçlarının da en kısa sürede görülmesini ve istikrarlı bir şekilde sürmesini diliyorum.

HOSAB YK Başkanı

Ömer Faruk KORUN

Osmanlı’dan harap vaziyette bir iktisadi mirasa sahip olan Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet merkezli devrimlerle siyasi bağımsızlığın ardından iktisadi bağımsızlığı da almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar da toplum devlet iktisadı ile yaşamıştır. Ancak 1950’ler sonrası ABD’nin de etkisiyle sanayi ile kalkınma süreci başlamıştır. Bu çerçevede organize sanayi bölgeleri kurulmuştur ve ülkemizin ilk OSB’si olan Bursa OSB pilot uygulama olarak Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile hayata geçirilmiştir. Günümüzde sanayileşmiş ülkeler; dünyaya yön veren, toplumları refah içinde yaşayan, insan hakları ve demokrasi anlamında da en ileri seviyede ülkelerdir. Sanayinin ülkelerin gelişiminde ve refahında payı giderek artmaktadır. Hal böyle olunca, ülkemizde de sanayinin katma değerli ve çevreci bir şekilde gelişimi; milli planlar ve politikalar çerçevesinde teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması hayati önemdedir.  Böyle bir dönemde Sanayileşme İcra Komitesi hamlesini son derece önemli buluyoruz. Bu komitenin kurulmuş olması kadar misyonunu yerine getirmesi de büyük önem arz etmektedir. Yerli sanayinin geliştirilmesi yanında, uluslararası rekabet ortamında güçlü bir konuma gelmesi için; kamu alımları dahil farklı yollarla desteklenmesi olumlu olacaktır. Dikkatimi çeken bir husus da, SAİK’in ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda da karar alacak olmasıdır.

Kayapa OSB YK Başkanı

Yalçın TOY

Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulacak olmasını özellikle bürokrasinin azalması adına çok önemli bir adım olarak görüyorum. Yatırımcıların problemlerini çözme açısından, iyiye ulaşma adına verimli olacağını düşünüyorum.

Bu yapıyla sorunları yetkililere, daha kolay ulaştırma şansı yakalayacağımız düşüncesindeyim. Geç kalınmış çok değerli bir hamle olsa da, dünyaya kafa tuttuğumuz bir dönemde, yerli ürün ve teknoloji hamlesi anlamında bizi bir adım daha ileriye taşıyacak bir karar olduğuna inanıyorum.

Uludağ OSB YK

Başkanı Yunus AYDIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı, Sayın Cumhurbaşkanın başkanlık edeceği Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) kurulmuştur.  Kuruluş amacı kamu alımlarının, yerli üretimin, teknolojik hamlelerin, kritik tedarik zinciri ürünlerinin millileşmesi, üreticinin yatırım, üretim ve finansal anlamda desteklenmesi ve rekabetçiliklerini artırması gibi konularda kararlar alacaktır. Bu kapsamda üreticinin önünü açacak ve küresel rekabet gücü sağlayacak olan Komite birçok alanda yerli ve milli sanayileşmenin, tedarik zincirindeki kritik ürünlerin millileştirmesi, kamu alımlarında önceliğin yerli ürünler olması gibi stratejik planlar uygulayacaktır. Ülkemiz için üretmenin, teknolojik yatırımların ve sanayileşmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı ve bu anlamda sanayide reform niteliğindeki komite Türkiye’nin bugünü ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Kurulan Komiteyle ülkemiz sanayicilerine ve bölgemizdeki sanayicilere her anlamda güç katarak küresel pazarda hak ettiğimiz yeri alacağız.

Sanayi üretiminde ağustos rekoru

Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen, 114,9’la serinin açıklandığı 2005’ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

“Milli ekonomi rayına oturuyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı paylaşımda “Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayisinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3’üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner14
6
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?