banner34

banner50

banner6

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün:

Gündem 03.12.2012, 22:00 03.12.2012, 22:00
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
Gelecek Ar-Ge ve inovasyonda

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türk sanayisinin kalkınmasında en önemli rolü Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçilik faaliyetlerinin oynadığını belirtti. Ergün'ün EKOHABER için yanıtladığı sorulardan çıkan önemli sonuçlardan biri de siyasi otoritenin Bursa sanayisini lokomotif bir araştırma geliştirme merkezi olarak gördüğüydü.


Türkiye'nin sanayi başkenti Bursa'da Ar-Ge ve inovasyon konusunda yürütülen yoğun çalışmalar ve gelinen noktayı değerlendirir misiniz?
Öncelikle ülkemiz sanayine ilişkin genel bir değerlendirme yaparak sorunuza geçmek istiyorum. Biz Türkiye olarak üretim hacminde önemli bir yetkinliğe ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizde neredeyse üretilemeyen bir ürün yok gibi. Gelişmekte olan ve orta gelir düzeyine ulaşmış bir ülke olarak bundan sonraki süreçte, üretim yapımızı düşük teknolojili ürünlerden orta ve ileri teknolojili yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmemiz gerekiyor.
Buradan hareketle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeniden yapılandığımız bu yeni dönemde, Ar-Ge ve yenilikçiliğe odaklı, üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık vererek, özel sektörün ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üretmesi ve bu ürünlerin üretim ve ihracat içindeki payının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20'lerin üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızı ve politikalarımızı da her bir ilimizin potansiyelini hesaba katarak oluşturuyoruz.
Bursa ilimizle ilgili değerlendirmelerimize gelince, Bursa ağırlıklı olarak otomotiv ve tekstil sektörü olmak üzere, yapmış olduğu sanayi üretimiyle ülkemizin büyümesine büyük katkı veren ve bu sektörlerde kümelenmenin oluştuğu bir ilimizdir.
Bu çerçevede, Bursa sanayine stratejik üstünlük sağlayacağını düşündüğümüz “Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi” 2006 yılı Şubat ayı başında faaliyete geçmiştir. Kurulan bölgenin tamamı Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı sınırları içerisindedir. Bölgede halen faaliyet göstermekte olan 55 firmadan yaklaşık yarısı yazılım bilişim, geri kalanı ise bilgisayar destekli mühendislik, otomotiv, makine, eğitim danışmanlık ve diğer sektörlerde uzmanlaşmıştır. Bu firmalarımızda 400 Ar-Ge ve 62 destek personeli istihdam edilmekte ve tam 253 proje üzerinde çalışılmaktadır. Akademisyenler, söz konusu firmaların beşte birinde şirket sahibi ya da ortağı konumundadır.
Bakanlığımızın yürütmekte olduğu bir diğer program olan Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) kapsamında ise Uludağ Üniversitesine ait toplam 19 proje desteklenmeye değer bulunmuş ve bunların 4 tanesi tamamlanmıştır. 15 projenin destek çalışmaları ise devam etmektedir.
Bu arada, “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yürütülen ve büyük sanayi işletmelerinin emek yoğun üretimden bilgi yoğun üretime dönüşümlerini hedefleyen 2008 yılında başlattığımız program kapsamında ise Bursa'da bugüne kadar 19 işletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir.
Son olarak, Bakanlığımızda 2009 yılında başlatılan ve genç girişimcilerimizin desteklenmesini amaçladığımız Teknogirişim Sermayesi Desteğinden ise Bursa'dan 2 işletme faydalanmıştır.
Görüldüğü gibi Bakanlığımızın Ar-Ge'ye dayalı destek programlarından Bursa ilimiz de önemli oranlarda yararlanmıştır. Bununla birlikte, Bursa'nın gerek sanayideki gerekse de diğer sektörlerdeki potansiyelini düşündüğümüzde, bu alınan destek rakamlarının daha üst sevilerde olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bursa Ar-Ge ve inovasyon konusunda istenilen düzeye ulaşabildi mi? Bursalı firmalardan bu yöndeki beklentileriniz nelerdir?
Az önce de ifade ettiğimiz gibi, Bursa'da Ar-Ge ve inovasyon alanlarında belirgin bir şekilde girişimler ve çalışmalar olmakla birlikte, bu alanda daha kat edilecek mesafe olduğunu düşünüyoruz. Nitekim 2006 yılında faaliyete geçen Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi bugün için ancak % 65 doluluk oranına sahiptir. Ayrıca Bursa'nın San-Tez Programından faydalanma oranı Türkiye genelinde % 3'ler, Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanma oranı ise ancak binde 3'ler düzeyinde bulunmakta.
Bununla birlikte, Bursa'da Ar-Ge Merkezi Belgesi alan firmalarının ülke geneline oranı % 14'tür. Bu ise, kurumsal ve büyük firmaların Ar-Ge ve inovasyona olan ilgilerini göstermesi bakımından memnuniyet verici bir durumdur. Gelişme, büyüme ve rekabet edebilme yolu ancak Ar-Ge ve inovasyonla mümkündür. Bursa ayrıca, 81 il arasında hem patent hem de endüstriyel tasarım başvurularında 2'nci sıradadır.
Biz kamu olarak vermiş olduğumuz Ar-Ge desteklerini çok önemsiyoruz. Özellikle, genç girişimcilere yönelik verdiğimiz Teknogirişim Sermayesi Programına Bursa'lı genç girişimcilerimizin ilgi göstermesini bekliyoruz. Bunun için de Bursa'daki üniversitelerin ve ilgili STK'ların bu konuda tanıtım ve farkındalık etkinliği yapması gerekiyor. Bursalı sanayici ve girişimcilerimizden önümüzdeki dönemlerde Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın (TÜBİTAK, KOSGEB) destek programlarına daha fazla ilgi duymalarını ve yeni projeler üretmelerini bekliyoruz.
Bursa özelinde ve Türkiye genelinde Ar-Ge ve inovasyon yolculuğunda aşılması gereken dönemeçler nelerdir? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu yöndeki çalışma ve projelerinden örnekler verir misiniz?
Pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon yolculuğunda da aşılması gereken bazı dönemeçler, zorlu engeller olduğu muhakkaktır. Bunların doğru bir şekilde tespit edilerek stratejik bir plan çerçevesinde, belirli bir zaman dilimi dâhilinde çözümlenmesi gerekmektedir. Peki, nedir bunlar? Şöyle hızlıca bir değerlendirme yapacak olursak, bunlardan ilk akla gelenler; üniversite-sanayi işbirliği, Ar-Ge'nin GSYİH içindeki payı, özel sektörün Ar-Ge bütçesi, üretilen bilginin ticarileştirilerek katma değere dönüştürülmesi, girişimciliğin desteklenmesi, farklı destek mekanizmaları arasındaki uyum ve bütünsellik ile Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarına verilecek desteklerdir.
Bu ve buna benzer hususların üzerinde gerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve gerekse Hükümet olarak titizlikle duruyoruz. Tüm bu konuları, Sayın Başbakanımızın başkanlığında toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)'nda görüşüyor ve gerekli uygulama mekanizmalarını kuruyoruz.
Yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak, Ar-Ge ve inovasyon konularında Hükümet olarak daha şimdiden belirli bir mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Nitekim ulusal yenilik ve girişimcilik sistemimiz artık olgunlaşmaya başladı ve ilgili destek mekanizmaları hem sayı hem de çeşitlilik olarak önemli ölçüde arttı. Yerli otomobil, yerli uçak, yerli helikopter, yerli füze ve yerli uydu gibi ulusal hedeflere ulaşılabilmesi için “Ulusal Yenilik Sistemi” çerçevesinde yeni hedefler belirledik. Ayrıca, özel sektörün Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin finansmanını kolaylaştıran adımlar atıyoruz. Sadece 2011 yılı başından bugüne kadar özel sektör Ar-Ge destekleri kapsamında 1.462 projeye 338 milyon lira kaynak aktardık. Akademik Ar-Ge destekleri kapsamında ise 1.235 projeye 240 milyon lira destek sağladık. Bakanlar Kurulu kararı ile Ar-Ge yatırımlarını bazı vergilerden muaf tuttuğumuz gibi, ayrıca bu yatırımlara faiz desteği de sağladık. Ayrıca, Yeni Teşvik Sistemine göre Bakanlığımız ile ilgili kuruluşlarımızdan TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge proje yatırımlarının, hangi ilde yapılırsa yapılsın 5'inci bölge desteklerinden faydalanabilmesine imkân sağlıyoruz. Bu arada, teknolojilerin ticarileşmesi için verilen destekleri de artırdık ve yine teknoloji odaklı başlangıç firmaları için yeni destek arayışlarını başlattık.
Ülkemizde bilim kültürünün, bilim ve teknolojiye ilginin yaygınlaştırılması amacıyla aralarında Bursa'nın da bulunduğu 5 ilimizde bilim merkezleri kurulmasına yönelik protokoller imzaladık. Bununla birlikte, 81 ilimizde Bilim Merkezleri kurulması yönünde yol haritamızı da oluşturduk.
Şimdiki hedeflerimiz arasında Teknoloji Transfer Ofisleri'nin daha fonksiyonel hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Kuluçka Merkezlerinin desteklenmesi de bulunmakta. Bu iki önemli projenin üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine, teknolojinin ticarileşmesine, akademik araştırmalara ve girişimcilik kültürüne katkı yapacağına inanıyorum.
Yine yaptığımız bir önemli çalışmada ise sanayideki üretimin teknoloji düzeyini yükseltmeye katkı verecek yeni bir destek mekanizması daha başlattık. TÜBİTAK'ın 1512 Programı vasıtasıyla girişimci gençlerimizin teknoloji odaklı fikirleri proje aşamasından üretim, ticarileşme ve pazar aşamasına kadar desteklenmektedir. Yani bu programla daha önce dağınık ve birbirinden kopuk parça halinde olan destek sistemlerimizi bir bütün haline getirmiş olduk.
Bu arada, Bakanlığımızca yürütülen mevcut destek programlarına entegre olacak şekilde, yakın bir tarihte Teknolojik Ürün Patenti, Ürün Yatırımı ile yine Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programlarının uygulamaya geçirilmesi yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Diğer görüşleriniz ve eklemek istedikleriniz?
Türkiye, bilim, teknoloji ve yenilik alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşıyor. Geçmişte Ar-Ge faaliyeti yürüten firma sayısı oldukça sınırlı iken, bugün Anadolu'daki mütevazı şirketlerimiz Ar-Ge'ye, tasarıma, yenilikçiliğe ve markalaşmaya yöneliyor. Ülkemizde her geçen gün girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon iklimi süratle değişmekte. Bu süreci en iyi şekilde yönetmek için, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte, Bursa gibi başta sanayi yoğun illerimiz olmak üzere bütün illerimizde Ar-Ge etkinliklerini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun mukabilinde bütün sanayicilerimizden ve girişimcilerimizden, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızdan TÜBİTAK ve KOSGEB'in destek unsurlarından azami derecede faydalanmalarını bekliyoruz. Çünkü rekabetçi olmanın yolu bu alanlara yönelik yapılacak yatırımlardan geçmektedir. Ayrıca, Yeni Teşvik Kanunuyla uygulamaya alınan destek unsurları da, yatırımcılara gerçekten çok önemli avantajlar sunmaktadır. Bu fırsatları yerli olsun yabancı olsun bütün yatırımcıların iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Sayı: 865 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18