banner34

banner6

ANONİM ŞİRKETTE

ANONİM ŞİRKETTE GENEL KURULUN ÖZGÜLENMİŞ YETKİSİ Genel Kurula ait çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunanlar dışında ayrıca aşağıda toplu olarak gösterilen görevler ve yetkiler diğer organlara devredilemez niteliktedir(TTKm. 408/2): a)Esas sözleşmenin değiştirilmesi.

Finans 12.11.2012, 22:00 12.11.2012, 22:00
ANONİM ŞİRKETTE
ANONİM ŞİRKETTE
GENEL KURULUN ÖZGÜLENMİŞ YETKİSİ


Genel Kurula ait çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunanlar dışında ayrıca aşağıda toplu olarak gösterilen görevler ve yetkiler diğer organlara devredilemez niteliktedir(TTKm. 408/2):
a)Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b)Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
c)Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması
d)Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa,kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine,yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil,kullanılmasına dair kararların alınması.
e)Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.
f)Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı
Sermaye piyasası Kurulunca (kısaca "SPK)düzenlenen Seri IV ve 56 Nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(kısaca "Tebliğ)yayımlanmıştır.
Tebliğ Ekinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (kısaca "KYİ)yer almaktadır.
KYİ nin seri IV ve 57 No lu Tebliğ ile değişik 1.3.10 madde bendi aynen şöyledir:
"Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması,imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe,söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.Ancak;önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde,işlem genel kurul onayına sunulur.Bu durumda,bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır,SPK ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda,genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar,oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.Bu hususa ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.
Üstte açıklanan düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki hukuki değerlendirme yapılabilir.
1-TTKm.408(2).f ve olası diğer mevzuatta belirtilen genel kurula ait görev ve yetkiler içinde borsa şirketi olmayanlar için önemli nitelikte işlem sayılanlar hakkında genel kurul kararı alınması zorunludur.
2- Borsa şirketleri hakkında ilgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemler için aşağıdaki usul uygulanır:
a)Yönetim kurulunda bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunduğu karar alınmalıdır.
b)Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması (muhalefetini bildirmesi)halinde, işlem genel kurulun onayına sunulur.
SPK 16.02.2012 tarih ve 5/136 sayılı kararında; önemli nitelikteki işlemlerde esas alınabilecek önemlilik kavramının belirlenmesinde, borsa şirketleri tarafından her işlemin şirketin faaliyetleri açısından taşıdığı stratejik önem dikkate alınarak değerlendirme yapılmasına, niteliksel değerlendirmeye yardımcı olmak üzere aşağıda belirtilen sayısal kriterlerin kullanılmasına,ancak değerlendirmenin her durumda söz konusu kriterlerden bağımsız olarak işlemin niteliği dikkate alınarak yönetim kurulu ve özellikle yönetim kurulunun bağımsız üyeleri tarafından yapılmasını öngörmektedir:
1.Kamuya açıklanan son finansal tablolardaki aktif toplamının %20si,
2.Kamuya açıklanan son finansal tablolardaki ilgili hesap grubunun %40 ı
3.Kamuya açıklanan son finansal tablolardaki özkaynakların %25i,
4.Kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre brüt satış hasılatının %20 si,
Kriterleri asgari oranlar olarak esas alınmaktadır.
Bu durumda, TTKm.408(2).f hükmü ile diğer mevzuatta belirtilen önemli miktarda şirket varlığının borsa şirketi olmayanlar hakkında da,üstte belirtilen dört kriterden herhangi birini sağlaması halinde,bulunduğu kabul edilebilir.
Üstte belirtilen dört kriterden herhangi birini sağlayan işlemler önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.
İşlemlerin önemlilik kriterini sağlayıp sağlamadığının belirlenmesinde aynı taraf ile aynı nitelikte veya aynı planın bir parçası olarak gerçekleştirilen işlemler toplulaştırılarak tek bir işlem gibi değerlendirilmektedir.
Üstte belirtilen kriterlere ilişkin eşiklerin aşılmaması amacıyla işlemlerin birkaç seferde yapılması veya muhasebe politikalarında değişiklik yapılması gibi uygulamalar kabul edilmemekte ve bu durumlarda da üstteki ilkelerde belirtilen süreçlerin işletilmesi gerekmektedir.
Saygılarımla,


Dr. Jur. Mevci Ergün

Sayı: 862 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18