Haber Detayı - 'Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz'
“Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz”

'Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz'


Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Yerli otomobil ve ticari araç üreticileri, araçları üretip sattıktan sonra bu aracın bünyesinde olup daha önce ÖTV'sini ödedikleri bu aparatların ÖTV'sini maliyeden iade olarak geri alacaklar' dedi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarıya ilişkin yaptığı sunumda, geçen sene Şubat ayından bu yana ekonomide genele yaygın bir büyümenin yaşandığını belirterek, tasarının buna daha da çok olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında çok güçlü bir büyüme performansı sergilediğini vurgulayan Ağbal, ekonominin 2017 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü hatırlattı. Ekonomideki olumlu gelişmeler sonucunda 2017 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan göstergelerle birlikte yüzde 5,5'i rahatlıkla aşan bir büyüme performansının gerçekleşeceğini dile getiren Ağbal, şu anda çıkan göstergelerin yüzde 7 civarında bir büyümeye işaret ettiğini aktardı.
İmalat sanayii kapasite kullanım oranının, 2018 yılı Ocak ayında yüzde 78,2 ile son 10 yılın en iyi Ocak ayı performansını sergilediğini belirten Ağbal, yatırım harcaması alt endeksinin ise 117,8 ila Nisan 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığının altını çizdi. Ağbal, 'Gerek üretim, yatırım, tüketim, güven endekslerinde, gerekse ekonominin sektörel gelişmelerine bakıldığında büyümenin genele yaygın ve güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ki bu 2018 yılında Türkiye ekonomisinin büyümesi bakımından son derece olumlu, bizler açısından sevindirici gelişmeler.' dedi. Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında ortaya çıkan rakamların, ekonomideki büyüme trendinin sürdüğüne dikkati çeken belirten Ağbal, özellikle Avrupa pazarındaki yüksek büyüme, artan istihdam ve reel ücretler nedeniyle buraya ihracat imkanlarının bu yıl içerisinde artarak devam edeceğini vurguladı.
Uluslararası finansal koşullara bakıldığında da kısa vadede Türkiye ekonomisi lehine bir finansal koşulun oluştuğunu ifade eden Ağbal, 'Bir takım riskler olmakla birlikte Türkiye ekonomisinin 2018 yılında güçlü performansını devam ettirmesine imkan veren bir iç ve dış ekonomik koşulların olduğunu söyleyebiliriz.' değerlendirmesinde bulundu.
Naci Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: 'Dolayısıyla bugün huzurlarınıza getirdiğimiz torba yasa, böyle bir politik, ekonomik ortam içerisinde hazırlanmış, getirilmiş, ekonomimizin, memleketimizin ortaya çıkan ihtiyaçlarını en yakın vadede, hızlı bir şekilde çözme amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma yürütülürken yakın vadede ekonominin daha da büyümesini destekleyecek unsurların neler olabileceği konusunda çalışmalar yaptık. Diğer taraftan yine sektörel bazda ekonomiye güç katacak düzenleme ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Yine bu tasarı hazırlanırken, özellikle sosyal devlet uygulamaları bakımından bir takım iyileştirmelerin yapılmasını da gerekli gördük. Tasarı, bugün geniş toplum kesimleri tarafından bir an önce yasalaşması noktasında beklenilen bir tasarı.' Tasarı ile getirilen düzenlemelerin çok kapsamlı olduğunu vurgulayan Ağbal, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvikine yönelik son derece önemli yasal düzenleme önerilerine yer verildiğini anlattı.

Yeni makine ile teçhizat alımında kdv istisnası
Tasarıda yer verilen ve yeni makine ile teçhizat alımında 2018 ve 2019 yılları için getirilen KDV istisnasına da değinen Ağbal, özellikle kapasite kullanım oranlarının bazı sektörlerde sınırlara gelmesinin, ihracatın artan performansının ve yatırım iştahının, makina ve teçhizat alımlarını artıracağına dikkati çekti. İmalat sanayine öncelik vermek üzere 2018 ve 2019 yıllarında sanayi sicil belgesine sahip işletmeler tarafından münhasıran imalat faaliyetlerinde kullanılan yeni makina ve teçhizatların, teşvik belgesine gerek olmaksızın alımlarında KDV'yi istisna tuttuklarını aktaran Ağbal, bu düzenlemenin, yatırım harcamalarının daha artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ağbal, yine Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizat alımları için de aynı KDV istisnasının, 2018 ve 2019 yılları için getirildiğini söyledi. Buna ek olarak amortisman teşviki de getirdiklerini aktaran Maliye Bakanı Ağbal, bu dönemde alınan makine ve teçhizat üzerinden yapılacak amortisman indiriminin sürelerinin kısaltıldığını, amortisman nispetlerini de artırdıklarını bildirdi. Ağbal, 'İnanıyorum ki bu teşvik, bir yandan bu makina ekipmanı alıp mevcut makine ekipman parkını yenileyen işletmeler için büyük bir verimlilik artışı ve rekabetçilik getirecek, diğer taraftan da başta yerli makine, ekipman sanayi olmak üzere onlara destek olacak.' diye konuştu. Naci Ağbal, yerli makine ve ekipman üreticilerinin ise bu kapsamda yapacakları teslimlerden dolayı ortaya çıkan KDV iadelerini, teminata bağlamaları halinde 5 iş günü içerisinde, en geç 3 ayda alabileceklerini de ifade etti.

YURT DIŞINDAN SERMEYE GETİRİLMESİNE TEŞVİK
Ağbal, tasarı ile yabancı para olarak getirilen sermayenin kur değerlemesine tabi tutulmaması suretiyle özellikle Türkiye'ye yurt dışından sermaye getirilmesi yönünde teşvik edici bir unsur da getirdiklerini söyledi. Naci Ağbal, şu bilgileri verdi: 'Öncelikle yeni kurulmuş bir şirket olacak, bu şirket yurt dışından döviz olarak sermaye getirecek, getirmiş olduğu bu sermayeyi teşvik belgeli bir yatırımda kullanacak. Yurt dışından getirmiş olduğu dövizi iki yıl içerisinde teşvik belgeli yatırım kapsamında harcarken, ara dönemlerde veya ikinci yılın sonunda oluşabilecek kur farkı gelirleri kar zar hesabına dahil edilmeden, bilançonun pasifinde açılacak özel bir hesapta tutulacak. Dolayısıyla iki yıl süre zarfında tamamen teşvik belgeli yatırım harcamalarında kullanılan kısım itibarıyla vergi hesaplanmayacak ve özel hesapta, fonda tutulan bu tutar işletmeden çekilmediği sürece de hiçbir şekilde de üzerinden vergi hesaplanmayacak. Ama ikinci yılın sonunda herhangi bir şekilde kullanılmayan bir kısım kalır ise kalan kısma ilişkin vergi sade ertelenmiş olacak. Özellikle yatırım amaçlı yeni şirket kuruluşlarında belirli bir süre içerisinde yurt dışından döviz getirilmesi nedeniyle hiçbir faaliyet olmadığı halde neredeyse ana paradan bir aşınmaya neden olacak bir vergilemenin önüne de geçilmiş olacak.'

Evinin çatısında elektrik üretene vergi muafiyeti
Ağbal, tasarı ile organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımlarında KDV yükünün kalkacağını ve yine küçük sanayi sitelerinde işyeri yapımında da KDV ödenmeyeceğini aktardı.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini de teşvik edeceklerini belirten Ağbal, 10 kilovata kadar elektrik üretimi kapasitesi olan tesislerin kurulması neticesinde sisteme verilen elektrikten sağlanan gelirden vergi alınmayacağını söyledi. Ağbal, 'Dolayısıyla vatandaşımız evinin çatısına bu tesisi kurup, kullanmayıp da sisteme satmış olduğu elektrikten dolayı bir vergi mükellefiyeti olmayacak' dedi.
Otomobilin bünyesine giren bazı tesisatların ve aparatların ÖTV kapsamına girdiğini hatırlatan Ağbal, tasarıda bu kapsamda sadece yerli araç üreten firmalara dönük düzenlemeye yer verdiklerini ifade etti. Ağbal, 'Yerli otomobil ve ticari araç üreticileri, araçları üretip sattıktan sonra bu aracın bünyesinde olup daha önce ÖTV'sini ödedikleri bu aparatların ÖTV'sini maliyeden iade olarak geri alacaklar. Dolayısıyla böyle bir yük üzerinden alınmış olacak. Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Ama yerli otomobil ve ticari araç sektörü de ithal araçlara kıyasla maruz kaldığı bir haksız rekabet ve ilave maliyet yükünden de kurtulmuş olacak' diye konuştu. Ağbal, kamuoyunda 'hurda araç teşviki' diye ifade edilen bir düzenlemeyi bu tasarı içerisinde hayata geçirmek istediklerini belirtti.


'İstihdamı destekleyen çok sayıda düzenleme var'
Tasarıda istihdamı destekleyen çok sayıda düzenlemenin yer aldığını belirten Ağbal, bunlardan birinin kadın istihdamında kreş desteği olduğunu söyledi.
Ağbal, 'Bir işveren, brüt asgari ücretin yüzde 15'ine kadar olmak üzere, bu seneki rakamlar açısından bakılacak olursa 300 liraya kadar olan bir tutar içerisinde kadın çalışana sağlanan bu kreş desteği ücret gelirinden düşülecek, istisna edilecek. Burada arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Bakanlar Kuruluna bir yazı yazmak suretiyle bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarma konusunda da bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu konuda da sanıyorum önerge vereceğiz, o konudaki talebi yukarı çekmiş olacağız. Bu, kadın istihdamına destek olan son derece önemli bir düzenleme. Bu düzenlemenin özellikle önümüzdeki dönemde küçük çocuğu olan kadın çalışanlarımız açısından büyük bir imkanın da önünü açacağını söyleyebilirim.'
Facebook
Sayı: 1136 - Tarih: 13.02.2018
Yazarlarımız