Haber Detayı - Türk Telekomünikasyon AŞye 33.983.792,76 TL TL idari para cezası
Türk Telekomünikasyon AŞye 33.983.792,76 TL TL idari para cezası

Türk Telekomünikasyon AŞye 33.983.792,76 TL TL idari para cezasıRekabet Kurulu tarafından; Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bahse konu soruşturmada, Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvuruları kapsamında diğer işletmecilere uyguladığı süre, ücret ve sözleşme hükümleri ile getirdiği diğer birtakım koşulların sözleşme yapmanın reddine yol açıp açmadığı değerlendirilerek anılan teşebbüsün 4054 sayılı Kanunun 6. maddesini ihlal edip etmediği incelendi.
Kurul tarafından yapılan müzakereler sonucunda; Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularına yönelik bazı uygulamaları ile sözleşme yapmayı reddetmek suretiyle 4054 sayılı Kanunun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, aynı Kanunun 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse 33.983.792,76 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Soruşturma, Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin, Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.nin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açılan ihaleyi kazanarak kullanım hakkı elde ettiği fiber optik altyapısını kullanabilmek için kurmak zorunda olduğu bağlantı noktaları bakımından kendisine yaptığı tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma sonucunda açıldı.
Soruşturma sürecinde Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan başvurular da değerlendirmeye dahil edildi.


Sorun söyleyelim
Bir mamulün icadı tarafımızca gerçekleştirilerek patenti alınmış olmasına rağmen şirketimizde çalışan bir personel işten ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışmaya başlamış ve bu firmada aynı mamul üretilerek piyasaya sunulmuştur. Üretilen bu ürünlere el konulması mümkün müdür?
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 136/1-a maddesinde; 'Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek' patentten doğan hakka tecavüz kapsamında olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2. Fıkrası ise 'Patent, bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.' hükmündedir. Eski personel tarafından üretilen mamül, izin alınmaksızın üretiliyorsa yahut bu mamül, ürünün yapılışına ilişkin usule tecavüz edilerek üretiliyorsa bu eylemlerden dolayı dava açarak söz konusu bu tecavüzün giderilmesi, üretilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımı sağlayan araçlara el konulmasını talep edebilirsiniz.Bunları biliyor musunuz
Başkasına ait tescilli bir markanın aynısı veya benzeri tescil edildiği mal veya hizmet sınıfları haricinde başka mal ve hizmet sınıfları için tescil ettirilebilir. Fakat; söz konusu Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka yahut toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir marka ise, bu markanın aynısının veya benzerinin başka mal ve hizmetler için tescil edilemez. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9/1-c bendi gereği, tanınmışlık düzeyine ulaşmış tescilli marka üzerinden markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde etme, tescilli markanın itibarına zarar verme veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleme fiilleri varsa marka sahibi bu fiillerin önlenmesini talep edebilir.
Facebook
Sayı: 1050 - Tarih: 21.06.2016
Yazarlarımız