Ekohaber
Haber : 14.918 Yorum : 6.904 Yazar : 42 Sayı : 971
Pazar / 21-12-2014Cevdet Akçakoca
cevdet@cevdetakcakoca.com
Yazarın Diğer Yazıları
Haberi Gönder
geri
SSK ve BağKur prim affı uzatıldı

SSK ve BağKur prim affı uzatıldı
Hatırlanacağı gibi 5763 sayılı kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda epey önemli değişiklikler yapılmış ve ayrıca geçici 24. maddesi ile de gerek Bağ Kur ve gerekse Sosyal Sigortalara olan 2008 Mart ve önceki dönemlere ait borçlar peşin ödeme, 12 ay içinde ödeme ve 24 ay içinde ödeme şartları ile bir kısım gecikme faizleri silinerek yeniden yapılandırılmıştı.
26.05.2008 tarihinden itibaren iki ay içinde mükelleflerin müracaat ederek borçlarını yeniden yapılandırması gerekiyordu. Ancak, maalesef büyük bir kısım mükellef, bu gerekliliğe uyamayarak bir uzatma istemişlerdir. Devlet, babalığını göstererek bu defa tekrar bir uzatmada bulunmuş ve 31.07.2008 tarih ve 5797 sayılı yasaya eklediği 4. madde ile 5510 sayılı yasaya geçici 25. maddeyi ekleyerek 20 günlük yeni bir müracaat süresini mükelleflere tanımıştır. Yasa 19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu madde yayımı tarihinden itibaren geçerli sayılmıştır.
TEKRAR EDELİM 19 AĞUSTOS 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN 20 GÜN İÇİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN MÜRACAAT GEREKMEKTEDİR.
Söz konusu yasanın maddesi aynen aşağıdadır.
MADDE 4- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 25- 5510 sayılı Kanunun geçici 24üncü maddesi kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak Kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren borçları bu maddede belirtilen şartlarla peşin veya oniki aya kadar taksitler halinde ödenir.
Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde yirmisinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde sekseni terkin edilir.
Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde ellisini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde ellisi terkin edilir. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlar. Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez. Geçici 24 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları bu maddeden yararlanmak için başvuranlar hakkında da uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.”
Yasanın yeni şeklinde daha önceki geçici 24. maddedeki peşin ödeme halinde gecikme zammı ve cezasının %85i ödenmeyecekti. Oysa şimdi yapılan bu düzenleme ile peşin ödeme halinde gecikme zammı ve cezasının %80i ödenmeyecektir. Yine eski 24. maddeye göre 12 aylık ve 24 aylık ödeme süresi bulunuyordu. Bu defa sadece 12 aylık ödeme süresi tanınmış ve gecikme zammı ve cezasının %50si affedilerek kalan %50sinin 12 ay içinde ana para taksitleri ile birlikte ödenmesi şartı getirilmiştir.
Borçlular,
a. Taksitlerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri halinde hesaplanacak faizlerle birlikte ödememeleri halinde taksitlendirme haklarını kaybedeceklerdir.
b. İlk taksidin ödenmesi ile daha önce konan hacizler ve alınan teminatlar kaldırılacaktır.
c. Mükelleflerin bu hükümlerden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.
d. Bir önceki geçici 24. maddenin 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. inci fıkraları hükümleri bu başvurular için de geçerli olacaktır.
Sayın okuyucular,
20 günlük yeni bir süreniz var. Bu uzatmadan yararlanmak sizlerin menfaati gereğidir.

Yazarlarımız
w
Antrepo depolama ücreti sanayicinin canını a...
Ahmet Özenalp
w
E-Defterde sona doğru Erteleme Yok E-Defte...
Ali Rıza Akbulut
w
Af yasasından sonra borca batık bilançoları d...
Cevdet Akçakoca
w
Dev bir zeytinyağı paz...
Erdem Saker
w
Çinko durumunu koruyor Çinde çinko fiyatlar...
Eren Ertoksöz
w
Zayıflama programı nasıl yönetilmeli? Geçen ...
Esin Şeker
w
Avro sahası bütçe ve maliye politikası Avro ...
Prof. Dr. İlker Parasız
w
Açık inovasyon kavramı Bilgi. Çağımızın ser...
Kemal Yamankaradeniz
w
Milli Eğitim Şurası toplanmış 19. Milli Eğit...
Meftun Tayan
w
Karanlık adaletin ülkesi Amerika Birleşik De...
Dr. Mevci Ergün
w
Sıkı duralım! Petrolde varil fiyatı ...
Av. Öztürk Yazıcı
w
EKOHABER olmak… EKOHABER olmak, bir aile kült...
Sercan Uslubaş
w
Tahsin ARDIÇ yazdı... BAŞKANLARDAN TIK YOK ...
Tahsin Ardıç
w
Fayton ve at arabası ustası Mustafa Babik... ...
Yalçın Aras
w
Yeni yıl, yeni yüz, tecrübeli bir heyecan Y...
Yılmaz Ardıç

Powered By VİTALTEKNOLOJİ
Hosting Server Web Tasarımı Sunucu Cloud Alan adı Domain
Copyright © 2013 Ekohaber
Adres: Tophane Meydanı Kale Sokak No: 2/A BURSA
Telefon: 0 224 223 29 29 (pbx) Fax: 0 224 223 47 48 E-mail: ekohaber@ekohaber.com.tr
ekohaber
twit twit twit