Mürsel Öztürk - Ülkeler ve teknik eğitim - 2

Ülkeler ve teknik eğitim - 2


Teknik eğitim konusunda diğer dünya ülkelerinde nasıl bir yaklaşım olduğunu sizlere çok örnekler vererek anlatmak sıkıcı olabilir. Ben burada; Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı raporda zikredilen birkaç örnek ülkenin yaklaşımlarını, kendi görüş ve deneyimlerimi de katarak sizlerle paylaşmak düşüncesi ile geçen haftadan başladığım yazılarımı sürdüreceğim.
İlk seçtiğimiz ülke; dünyanın sanayi büyüklerinden Almanya oldu. Bu hafta da bize uzak, devlet yapısı farklı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile devam edelim. ABD'de ilköğretim ve ortaöğretim basamaklarında gerçekleştirilen eğitim sürecinin tüm sorumluluğu Eyaletlere bırakılmıştır. Merkezi bir Eğitim Bakanlığı'nın bulunmaması nedeniyle verilen eğitimin yapısı ve okul türleri bir eyaletten diğerine değişim gösterebilmektedir. Eğitim alanında ABD'nin sahibi olduğu bu esnek yapı kariyer ve teknik eğitimde kendini göstermektedir. ABD'de Mesleki ve Teknik eğitimin misyonu 'meslek ve işleri nitelikli bir şekilde yapmak için eğitimin dönüştürülmesini sağlamak ve eğitimin standardını yükseltmek' olarak tanımlanmıştır. Buna yönelik yoğunlaşmanın artması 1990'lı yılların başında yapılan 'Eğitim Reformu' kapsamında gerçekleşmiştir. Ekonomik ve Teknolojik açıdan Almanya ile rekabet içinde olunması nedeniyle; eğitim alanında çalışan politika belirleyiciler, Alman Mesleki ve Teknik politikasını incelemişler ve düzenlemeler yapmak istemişlerdir. Buna karşın ABD'deki öğrenci sayısı, öğrenci eğilimleri ve sektörlerin yapısı itibariyle, 'Alman Mesleki Eğitimi' sisteminin birebir uygulanması mümkün olmamıştır.
1994 yılında kabul edilen 'Okuldan İşe Fırsatlar Yasası' ile ABD'nin işgücü ve insan kaynağı ihtiyacı dikkate alınmış ve işbaşı eğitimle, mesleki eğitimin niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Kabul edilen yasa, tüm eğitim sisteminde olduğu gibi mesleki ve teknik eğitim alanında da eyaletlere göre değişen politikalar izlenmesine imkan vermektedir. Koşulları farklılık gösterse de tüm eyaletlerde mesleki ve teknik eğitimini tamamlayan öğrencilere Akademik Eğitimlerine devam etme hakkı sunulmaktadır.
Liselerde Mesleki ve Teknik Eğitimin verilmesi 1950'li yıllarda başlamış, bu yıllarda; muhasebe, stenografi ve hızlı yazım vb. konularda öğrencilere eğitim sunulmuştur. Tarım, ev ekonomisi vb. konularda liselerde verilen eğitim, 1960'lı yıllardan sonra yoğunlaşmıştır. İki yıllık Meslek Yüksekokulları'nda (MYO) öğrencilere mesleki ve teknik eğitim sunulmaktadır. Bu okullarda (MYO) öğrencilerin iş ve meslek hakkındaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 1970'lerin sonunda dört milyondan fazla öğrenci mesleki eğitim almıştır. 2014 yılı itibariyle lise ve MYO'larında öğrenime devam eden öğrenci sayısı 12,5 milyonu aşmıştır. ABD'nin nüfusu 2018 itibariyle 327 milyondur. Bu nüfus 1920 yılında 100 milyondu. Dünya nüfusu her yıl %1,1 oranında artıyor ve 2018 yılı rakamları 7 milyar 632 milyon olarak tahmin edilmektedir.
Mesleki ve Teknik Eğitim konusunda yaşanılan en önemli sorun, mesleki eğitim alanında okul terki oranının en yüksek olduğu ülkelerden birinin ABD olmasıdır. Yaşanan ikinci sorun Genel Lise yaş düzeyindeki gençlerin temel bilişsel beceriler açısından OECD ülkelerindeki gençlerden daha düşük seviyede olmasıdır. Bu durumun bir sonucu olarak öğrenciler eğitimlerine devam etmeyi bir risk olarak değerlendirmektedir. Birçok mesleki eğitim sisteminde önce ilgili alanda staj ve beceri eğitimi alarak becerilerini geliştiren öğrencilerin performansı; öğretmenler ve işverenler tarafından istihdam öncesinde değerlendirilmektedir. ABD'de ise İşe Alma Politikalarının esnekliği sayesinde işverenler birçok genci birlikte işe alabilmekte ve performanslarını iş üzerinde gözlemleyerek düşük performans gösterenleri kısa sürede işten çıkarabilmektedir. ABD istihdam koruması olarak isimlendirilen bu göstergede en düşük puana sahip ülke olması gençlerin mesleki eğitim tercihleri üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. ABD'nin yüksek teknoloji kullanımındaki önderliği, mesleki eğitimdeki yoğunluktan çok; nitelikli ve daha az sayıda teknik eğitimli kişilere istihdam sahası açmaktadır. Bizim bu konudaki eğitilmiş eleman ihtiyacımızın yetiştirilmesi konusunda ABD örnek alabileceğimiz bir ülke olmamaktadır.
Bu konuya başka ülke örnekleriyle devam edeceğim.
Sağlıklı günler diliyorum…
Facebook
Sayı: 1219 - Tarih: 08.10.2019
Yazarlarımız