İnşaat ve Çimento sektörleri – 8
Mürsel Öztürk - İnşaat ve Çimento sektörleri – 8

İnşaat ve Çimento sektörleri – 8


Türk Çimento Sektörü olarak sağlıklı büyüme en büyük temennidir. Bu sebeple sektörün önümüzdeki dönemdeki asıl hedefi, verimliliğe yönelik yatırımlara ağırlık vererek altyapısını daha güçlü hale getirmek olmalıdır. Üretim kapasitesinin yanı sıra kapasite kullanım oranını arttırarak, 2019 yılında sektörün sağlıklı bir biçimde büyümesine ilave katkı sağlamak hedeflenmelidir.
2019 yılı Çimento Sektörü için yapılan ilk tahminlerde, Hükümetin Orta Vadeli Programı'nda (OVP) açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı ile benzer bir büyüme öngörülmektedir. Türkiye büyüme oranı ile benzer bir seviyede (%1-%2) bir sektör büyümesi gerçekleştirilebilecektir.
Çimento sektörü, inşaat sektörünün gelişmesi ve büyümesine doğrudan bağlıdır. İnşaat sektörünün de ülke ekonomisi ve büyümesi için en önemli sektörlerden biri olduğunu düşünürsek, Türkiye ekonomisinin ve küresel ekonominin gelişmesi ve istikrara kavuşması, Çimento Sektörü için de büyük önem taşımaktadır.
Yeni pazarlar anlamında sektörün önem verdiği ve değişim öngördüğü gelişme alanlarından biri de gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır kullanımda olan Beton Yol ve Beton Bariyer uygulamalarının ülkemizde de artmasıdır. Yeni teknolojilerin kullanılması, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yollar gibi çözümlerle ilk yapım maliyeti diğer alternatifleri ile aynı olan, çok daha uzun süre iklim ve çevre koşullarına dayanıklı, bakım maliyetleri çok düşük bir uygulama olarak Beton Yollar, Türkiye altyapısında yerini almalıdır.
Hammadde rutubeti, elektrik fiyatı, çimento tüketimi, ülke politika ve stratejileri ile enerji arz güvenliği gibi alt başlıklara dayanan Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) tesisi yatırımlarından 2018 yılı sonu itibariyle işletmeye alınanlar, 12 fabrikada 21 hat ile toplam 120 MW gücündedir.
Toplam 4 hatta (Klinker Üretimi Ünitesi) 26 MW elektrik üretimine imkan tanıyacak 4 fabrikaya ait yatırımların da önümüzdeki yıllarda işletmeye alınmaları planlanmaktadır. Ayrıca 5 fabrikada ise toplam 6 hatta 25,5 MW gücünde elektrik üretimi için fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. Bu rakamlarla, atık ısıdan elektrik üretimi için ilk yatırım çalışmalarının başladığı 2007 yılında öngörülen toplam 270 MW kapasitenin, işletmeye alınan yatırımları ile %44 oranında gerçekleştiği görülmektedir.
Son yıllarda öne çıkan ve sektör açısından önem kazanan sürdürülebilir büyüme kavramı, sektör için fırsata dönüştürülebilecek bir hedeftir. Bu kavram Çimento Tesislerini tüm paydaşları ile yakın ilişkiler içinde ve çözüm ortağı konumuna getirmek için kullanılmalıdır.
Atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı esas olmakla birlikte, sektörde atıklar alternatif yakıt, ham madde veya katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Sektör için öncelikli konu, alternatif enerji ve hammadde kaynaklarının geliştirilmesidir. Örneğin kentsel ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi bunların başında gelmektedir. Sektör olarak atıktan enerji üretimi çok önemsenmektedir. Böylece enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Bu doğrultuda atık kullanım oranlarının tüm sektörde önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir.
Mevcut durumda, atık temini ve toplanması konusunda özellikle belediyeler ile yaşanan zorlukların aşılabilmesi önem taşımaktadır.
Türk Çimento Sektörü, Sera Gazlarının Küresel Ölçekte Azalımı yönünde çalışmaları desteklemekte, ancak bu gayretlerin ülkemizin ve sanayimizin gelişimini engellememesi gerekmektedir. Bu çerçevede sektörel çözüm önerileri;
-Emisyon Sınırlama Kapasiteleri sektörler özelinde belirlenmelidir.
-Tüm sektörler Sera Gazı Emisyonlarını kurallara uygun olarak raporlamalıdır. Katkılı Çimento tüketimini arttıracak önlemler alınmalıdır.
-Atık kullanımını arttıracak düzenlemeler yapılmalıdır.
-Enerji Verimliliği yatırımları desteklenmelidir.
2019 yılında 3 yeni fabrikanın işletmeye alınması beklenmektedir. Bunun dışında, fazla kapasitenin neden olduğu yoğun rekabet ortamında bazı müteşebbislerin sektörden çıkması veya ortaklık anlaşmaları yapmaları mümkündür. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 54 Entegre (Ham Maddeden Çimento'ya tüm aşamaları içeren fabrikalar) ve 20 Öğütme (Klinker üretmeyen) tesisi faaliyettedir. Ülkemizde 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Çimento Sektörünün, dün ve bugün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefleri doğrultusunda, gelecek dönemde de ülkemiz ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyorum.
Güzel günler diliyorum.
Facebook
Sayı: 1211 - Tarih: 06.08.2019
Yazarlarımız