Dr. Mevci Ergün - Kurum kararına karşı görevli yargı

Kurum kararına karşı görevli yargı


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (Kısaca 'SMK') 26 (1) madde fıkrasında belirtilen hallerde talep üzerine, Türk Patent ve Marka kurumu (Kısaca 'Kurum') tarafından alınacak markanın iptali kararlarına karşı açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir (SMK m.156/2).
Üstte açıklanan örnekseme niteliğinde olup, esasen Kurum'un alacağı, SMK kapsamında pek çok konuda çeşitli sebeplere dayalı diğer iptal kararları da bulunmaktadır.
Oysa, Kurum'un verdiği söz konusu iptal kararlarının, idari nitelikte olduğu duraksama konusu olmasa gerekir.
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (Kısaca 'İYUK') 'İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı' başlıklı 2 – 1 Madde hükmü uyarınca; 'İdari dava türleri şunlardır:
a) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 21/9/1995 tarihli ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 8/6/2000-4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar. '
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 'Yargı yolu' başlıklı 125 inci madde hükmüne göre; 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.'
Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının gerek İYUK'un üstte belirtilen hükümleri uyarınca, Kurum kararına karşı açılacak iptal kararlarına karşı ancak idari yargıda dava açılabileceği zorunludur. Diğer bir anlatımla, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda öngörülen Kurum'un alacağı iptal kararlarına karşı açılacak davalarda Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin görevli ve yetkili olması, açık Anayasa ihlali olarak kabul edilir.1
SMK'da belirtilen ilgili düzenlemelerde, Anayasa'ya uygun değişikliklerin gerçekleştirileceğini umut ederiz.
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.

(1) Aynı görüş için bkz., Tekinalp, Ü.: Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523, s.33)

Facebook
Sayı: 1163 - Tarih: 28.08.2018
Yazarlarımız