Dr. Mevci Ergün - OHAL kapsamında görevden çıkarmaya karşı başvuru

OHAL kapsamında görevden çıkarmaya karşı başvuru


08/07/2018 tarih ve 699 sayılı Resmi Gazete'de, 701 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kararname yayımlanmıştır. Bu KHK/701 ile olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması; Anayasanın 121'inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 04/06/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Söz konusu KHK/701'de 'Kamu Personeline İlişkin Tedbirler' başlıklı 1(1) madde fıkrası hükmüne göre; 'Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.'
Üstte belirtilen KHK/701 eki (1) sayılı Liste'de Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi bir çok kamu kurum ve kuruluşu personeli kamu görevinden çıkarılmış bulunmaktadır.
12 Temmuz 2017 tarih ve 30122 (Mükerrer) sayısında yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usül ve Esaslar Tebliğinin (Kısaca 'Tebliğ') 3 (1) madde fıkrası uyarınca; söz konusu kamu görevinden çıkarma işleminin yasaya ve hukuka aykırı olduğu inancında olan kişiler (Kısaca 'Başvuru Sahibi'), olağanüstü hal kapsamında doğrudan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen 'Kamu Görevinden Çıkarma' işlemi' hakkında, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Kısaca 'Komisyon') başvuru yapabilir.
Başvurular, komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve Tebliğ'in 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.
Başvuru formu elektronik ortamda doldurulur ve çıktısı alınır.Form, başvuru sahibi, kanuni temsilcisi veya vekili tarafından imzalandıktan sonra, ilgili valilik veya kuruma ekleriyle birlikte teslim edilir.
Kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin işlemler hakkında yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:
Başvuru formu.
Başvuru Sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekaletname örneği.
Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kurum veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.
Komisyona başvuru süresi, 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlandığı 8/07/2018 tarihinden itibaren altmış gündür.
Başvuru tarihi; valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, ilgili kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.
Başvurular, Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslar ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur.
Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, durum başvuruyu alan valiliğe veya kuruma iletilir.
Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verir.
Komisyon tarafından; kamu görevinden çıkarılanlarla ilgili başvurunun kabulü kararları ve dosyaların devri, Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları, Tebliğ'in15 (2) madde fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlara devreder.
Komisyon'un alacağı başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin kararları, dosyanın devredildiği kurumlarca, başvuru sahibine, 70201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci madde hükmünde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir.
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1158 - Tarih: 17.07.2018
Yazarlarımız