Dr. Mevci Ergün - Döviz cinsinden konut ve çatılı işyeri taşınmaz kiralamanın yaptırımı

Döviz cinsinden konut ve çatılı işyeri taşınmaz kiralamanın yaptırımı

6 Ekim 2018 Tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkinTebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2018-32/51) (Kısaca "Tebliğ") 'Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler" başlıklı 8 inci madde (2) nci fıkra hükmü şöyledir;
"Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar."
Tebliğ'de belirtilen "Türkiye'de yerleşik kişiler", yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Bir gerçek kişinin yerleşim yeri, onun sürekli kalmak (yerleşmek) niyetiyle oturduğu yerdir (TMK m.19/I).
Tüzel kişilerin yerleşim yeri ise,kuruluş belgesinde (esas sözleşme, ana sözleşme, tüzük, vakıf senedi gibi) başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir (TMK m.51).
Bu durumda, Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden kararlaştırmak zorundadırlar.
Yukarıda belirtilen ve Cumhurbaşkanlığının 85 sayılı Kararı ile değişikliğe uğrayan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karara dayalı Tebliğ hükümlerine aykırı olarak, Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları halinde, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü madde VI ncı, VII nci ve 8 inci fıkra hükümleri uyarınca, idari para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fiil, kabahat suçu niteliğindedir.
Buna göre, Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
Söz konusu yaptırım; 2018 yılı için güncellenmiş olup, 6306 Türk Lirasından 52.601 Türk Lirasına kadar idari para cezasıdır.  
Üstte belirtilen idari para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kira sözleşmesinde belirtilen yabancı paraya ilişkin "döviz satış kuru" esas alınır.
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1170 - Tarih: 16.10.2018
Yazarlarımız