Dr. Mevci Ergün - Toplu işçi çıkarma yöntemi

Toplu işçi çıkarma yöntemi


4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29'ncu maddesinde toplu işçi çıkarma yöntemi düzenlenmiştir.
Bu madde hükmüne göre; 'İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu'na bildirir. (...) işine 17. madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. (...) yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.'
Bu anlamda, toplu işçi çıkarma yöntemi, İş Kanu'nunda öngörülen geçerli sebeple veya feshin geçerliliğine dayalı işçi çıkarmadan farklıdır (İş K m.18 vd.).
Özellikle, Kanun'da belirtilen aşağıdaki sebeplerden birine dayanılması zorunludur:
- Ekonomik,
- Teknolojik,
- Yapısal,
- Ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri.
Genelde dayanılan 'ekonomik' sebep, işverenin ekonomik güçlük içerisinde olmasını ifade eder.
Toplu işçi çıkarmak isteyen işveren; toplu işçi çıkarmanın sebeplerini, etkilenecek işçi sayısını ve grupları ile işten çıkarmaya ilişkin işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgileri, en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilciliklerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmekle zorunlu bulunmaktadır (İş K. m.29/1-3).
İşveren; toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri, İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla, perde yaparak kullanamaz.
Aksi durumda işçi, söz konusu madde hükümlerine dayalı olarak, iş güvencesinden doğan haklarını kullanabilir (İş K. m.29/son fıkra).
İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikte iş için yeniden işçi almak istediğinde toplu işten çıkardığı işçilerden, sadece işyerinin kapatılması halinde değil, tüm toplu çıkarma hallerinde uygulanması gereken bir hükümdür.1
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.

1-Günay, C.İ.: İş Kanunu Şerhi, C.I, Ankara 2006, s.1400
Facebook
Sayı: 1088 - Tarih: 14.03.2017
Yazarlarımız