Dr. Mevci Ergün - Tescilsiz tasarımın koruması

Tescilsiz tasarımın koruması


10/012/2017 Tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu (Kısaca 'SMK') ile tasarım hakkı değil, sadece tescilsiz tasarımın koruması öngörülmüştür.
Tescilsiz tasarım, ilk kez Türkiye'de kamuya sunulmuş olması halinde, SMK hükümleri kapsamında korunur (SMK m.55/4).
Böylece tescilsiz tasarım için SMK'nın yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan genel hükümlere dayalı koruma, kural olarak kalkmış bulunmaktadır. SMK ile özel hükümlere dayalı bir koruma öngörülmüştür.
Nitekim, SMK kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıması halinde SMK ile öngörülen korumaya engel teşkil etmez (SMK m.58/3).
Ancak, SMK ile tescilsiz tasarıma sağlanan korumanın kapsamı, tescilli tasarım hakkına dayalı koruma kapsamı bakımından daha sınırlı bir seviyede bulunmaktadır.
Nitekim; tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir.
Üçüncü kişiler, tescilli tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz
(SMK m.59/1).
Şayet tescilsiz tasarım söz konusu ise; sahibine, üstte belirtilen fiilleri engelleme hakkını, sadece korunan tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması halinde verir (m.59/2).
Tescilsiz tasarımın koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın Türkiye'de kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıl olup, hem tescil hem de yenileme suretiyle koruma süresinin uzatılması söz konusu edilemez.
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1101 - Tarih: 13.06.2017
Yazarlarımız