Dr. Mevci Ergün - Ecrimisilde kötü alışkanlık

Ecrimisilde kötü alışkanlık


Ecrimisil; bir malın kullanılmasından doğan yararın (menfaatin) para ile değerlendirilmesi, işgal tazminatı, bir taşınmazı haksız bir şekilde kullanan kişinin, malike ödeyeceği tazminatı ifade eder.
Özellikle; özel veya kamuya ait taşınmazların, aralarında herhangi bir hukuki iş ve işlem olmaksızın başkaları tarafından kullanılarak yararlanılması halinde, ecrimisilin söz konusu olduğu olaylar çoğunluktadır.
Ne var ki, bu çalışmanın konusu; belediye sınırları içinde olup, maliye hazinesine ait taşınmazların belediye tarafından başkalarına kiraya verilmesi ya da ecrimisil talep edilmesine ilişkindir.
Aşağıda konu ile ilgili iki ayrı sorun üzerinde çalışmaya yer verilmektedir:
1. Bir taşınmazın kiraya verilebilmesi için kiralayanın malik olması zorunluluğu yoktur. Bu nedenle, maliye hazinesine ait taşınmazların belediye tarafından başkalarına kiraya verilmesine ilişkin kira sözleşmesi geçerli bir sözleşmedir.
Yasa gereği kiralayan, kiralananı kullanım amacına uygun olarak kiracıya teslim etmek ve kira süresince bu halde bulundurmakla sorumludur. Diğer yandan kiralayan belediye, kiralanın üçüncü bir kişi tarafından kira sözleşmesinin yapılmasından önce mevcut olan ayni bir hak sebebiyle tamamen veya kısmen zapt edilmesinden, kiracıya karşı da sorumludur.
Bu durumda kiracı, taşınmazı kullanması nedeniyle tapu maliki hazineye karşı sorumlu olup, ecrimisil tazminatı ödemek zorundadır. Belediyeye ise, kira bedeli ödemek sorumluluğu yoktur.
Zira, kiracının elinden kiralanan taşınmaz hukuk düzleminde alınmış sayılmaktadır.
Kiracı ile belediye arasında kira sözleşmesinden doğan bir hukuki ilişki söz konusu olduğundan, kiracı, sebepsiz zengilleşmeye dayanarak ödediği kira bedellerini geri isteyemez.
Kiracı kiralanan taşınmazın zaptı nedeniyle, belediye ile arasında yapılan kira sözleşmesinin feshi ile ödenen kira bedellerinin iadesini talep edebilir. Bu durumda belediyenin sorumluluğu, aldığı kira bedelini aşmamak üzere, kiracının ödediği ecrimisil tutarı ile sınırlıdır.
2. Belediye sınırları içinde olup, maliye hazinesine ait taşınmazlarla ilgili olarak belediye tarafından ecrimisil tahakkuk ettirilip, tahsilatlar yapılmaktadır. Bu durumda, ecrimisil ödeyen kişilerin taşınmazların maliye hazinesine ait olduğunu sonradan öğrenmeleri üzerine, bu bedelin iadesini isteyebilecekleri açıktır. Ödemeyi yapan kişi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 77 nci ve devamı madde hükümleri uyarınca adli yargıda açacağı dava ile, sebepsiz zenginleşmeden dolayı belediyeden ödediği bedelin iadesini isteme hakkı vardır.
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1178 - Tarih: 11.12.2018
Yazarlarımız