Dr. Mevci Ergün - Kişisel verilerin korunması ile ilgili suçlar ve cezalar

Kişisel verilerin korunması ile ilgili suçlar ve cezalar


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca 'Kanun') yürürlükte olup, bu verileri işlemekle yükümlü çoğunluk gerçek ve tüzel kişiler duyarsız gözükmektedir.
İster veri sorumlusu ister yetkilendirdiği kişiler, veri güvenliğini sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
Söz konusu tedbirler şunlardır:
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
Kanun'un 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (Kısaca 'TCK') 138 inci maddesine göre cezalandırılır. Diğer kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından ise, TCK'nın 135 ila 140'ncı madde hükümleri uygulanır.
Ayrıca, idari para cezası verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemek,
b) Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen kararları yerine getirmemek,
c) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek,
d) Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etmek.
Söz konusu idari para cezaları, fiilen niteliğine göre; 5.000 Türk Lirası ile 1.000.000 Türk Lirası tutarındadır (m.18).
Öncelikle; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce 'Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolunmak zorunda olduğunu belirtmeliyiz.
İşlenen fiilin niteliğine göre, kişisel verilerle ilgili TCK'nın 135 ila 140 ıncı madde hükümlerine göre, verilecek hapis cezaları altı ay ile altı yıl arasında değişmektedir.
TCK'nın 135 ve 136. maddelerindeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde sadece sır niteliğinde kişisel verilerin korunacağına ilişkin bir hükmün bulunamaması ve aksine 135. maddenin gerekçesinde gerçek kişi ile ilgili her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtilmesi karşısında, her türlü kişisel verinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi fiilleri TCK'nın 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur. Bu nedenle herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler de ,yasal anlamda 'kişisel veri' olarak kabul edilmektedir.1 Örneğin; (A)nın (B)ye gönderdiği duygusal mesajları ve elektronik iletileri okuyup bunların bilgisi ve rızası dışında (A) ve (B) nın adını ve soyadını taşıyan sahte facebook hesabı açıp,her ikisinin ya da birinin resminin bu hesapta yayınlanması gibi, ad ve soyad ve resim gibi biri ya da her ikisine ait kişisel verileri hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunması TCK'nın 136/1 madde hükmüne aykırı suçu oluşturur.
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızla...
Facebook
Sayı: 1079 - Tarih: 10.01.2017
Yazarlarımız