Dr. Mevci Ergün - GÖNÜLLERE SOĞUK KURUMLAR

GÖNÜLLERE SOĞUK KURUMLAR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında; her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, arsa ve konut üretimi ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanıyla ilgili yetkileri bulunmaktadır (m.7/I.b ila e).
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ile belediyelere verilen yetkiler arasında; belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma iznini vermek de bulunmaktadır (m.15/I.s).
Kimi belediyelerin üstte belirtilen yetkilerini, siyasi ve yasaya aykırı fiiller /işlemler çerçevesinde yerine getirdikleri üzücü ve yüz kızartıcı bir gerçektir.
Yaklaşan yerel seçimlerde; gönüllere soğuk ve zulüm veren kurumlar hangisidir sorusuna tereddütsüz verilecek cevap merak konusu olmaktan uzak olup, net şekilde kimi "belediyeler" dir. Bu konuda neden bir kamuoyu yoklaması yapılmamaktadır?
Ruhsat veya yapı kullanma izinlerinin verilmesi sürecinde yaşananlar ve sonrasında iptali halinde, yargıya taşınan davaların uzun bir zaman kaybı ile, kişiler yanında ülke ekonomisi ve halkın Devlete olan güveni geriye dönülemez biçimde onarılamaz zararlar görmektedir. Kişiler sadece zarar görmemekte, belediye tarafından herhangi bir sebeple hedef seçildiğinde, biçilmiş ekine çevrilmektedir. Bu tespit, anlatılanlara, yaşananlara yani, gerçek hayatımıza dayalıdır.
Yerel seçimler yaklaştıkça, tozu dumana katan siyasilerin; toplumun imarla ilgili belediyelerde yaşanan sonu gelmeyen bu olumsuzlukları giderecek çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacakları ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceklerine ilişkin umudumuzu koruyoruz.
Kalplerde gizlenenleri açıkladığımız bu sorunlar giderildiğinde nice yüzler ağaracak, tasaların yerini adalet ve eşitlik alacaktır.
Belediyelerin imarla ilgili yetkilerini, yaşanan tarihi süreç içinde, yasaya ve hukuka uygun olarak istenilen seviyede özenle yerine getiremedikleri, gizlenen bir sır olmasa gerekir.
Ülkemizde yaşanan büyük ve önemli bu sorunun çözümü için, aşağıda belirtilen önerilerimizi sunmaktayız:
a) İmarla ilgili olarak sadece denetimle sınırlı yetkinin belediyelere verilmesi,
b)Ruhsat verilmesi ve iptali yetkilerinin bu alanla ilgili kamu kurumuna verilmesi,
c) İmarla ilgili itiraz ve şikayetleri çözümleyecek bir komisyon oluşturulması, komisyonda görev alacakların alanında uzman ve kamuoyuna güven verecek nitelikteki kişilerden seçilmesi,
d) Komisyonların kararlarına karşı itirazları karar bağlayacak bir Tahkim Merkezi kurulması.
Dillerin dillendiremediğini açıklamak, gözlerine perde çekenleri uyandırıp ağartmak gibidir. Ya birilerinin masallarıyla azaba doğru yürüyenlerden yana olmak ya da bu önemli sorunu omuzlarına alıp, zulmü sona erdirmek; siyasi iradeye, nihayetinde Cumhurbaşkanlığı makamınca da ilgi gösterildiğinde bir tercihin eşiğindeyiz.
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1169 - Tarih: 09.10.2018
Yazarlarımız