Dr. Mevci Ergün - İş kazası sonucu uğranılan zararın tazmini ve ceza davası ilişkisi

İş kazası sonucu uğranılan zararın tazmini ve ceza davası ilişkisi


İş kazası sonucu meydana gelen ölüme bağlı olarak, mirasçılar tarafından maddi ve manevi zararın giderilmesi için hukuk mahkemesinde ve ceza hukuku bakımından da ceza mahkemesinde ve ceza hukuku bakımından da ceza mahkemesinde ayrı ayrı davaların açılması mümkündür.
Bu durumda tazminat davasının görüldüğü hukuk mahkemesinin, ceza mahkemesi kararı ile bağlı sayılıp sayılmayacağı, zaman zaman duraksama konusu olmaktadır.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca; hukuk hakimi kusurun olup olmadığına karar vermek için ceza hukukunun sorumluluğa ilişkin hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, kusurun takdiri ve zarar miktarının tespiti bakımından ceza mahkemesi kararı ile bağlı değildir. Ancak, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararındaki, fiilin hukuka aykırılığını ve illiyet bağını tespit eden maddi olaya ilişkin kabul, hukuk hakimini de bağlar. Bu anlamda, ceza mahkemesince tespit edilen maddi ve hukuki olgular gözönüne alınmadan hüküm kurulamaz. Bu nedenle, hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinde görülmekte ya da görülecek olan davayı, bakmakta olduğu dava için bekletici sorun yapmak zorundadır (HMK m.165).
Zira; hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesinde görülen davaların esasını oluşturan dava sebepleri ile hukuki sebepleri aynı ya da birbirine benzerlik göstermektedir (HMK m.57/I.c).
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1126 - Tarih: 05.12.2017
Yazarlarımız