Cevdet Akçakoca - Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tebliği (1)

Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tebliği (1)


Kamu Gözetimi Kurumu boş durmuyor. Bir yandan denetim kuruluşlarını denetlemeye devam ederken diğer yandan da sistemi daha ileri götürebilmek için sürekli olarak yenilikler ve tebliğler çıkarıyor.
Bunlardan biri de 04.11.2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi gazetede yayımlanan BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ.
Bu tebliğin tamamına ulaşmak isteyenler yukarıda bahsettiğimiz Resmi Gazeteden veya Kamu Gözetimi Kurumu internet sitesinden elde edebilirler ki her bağımsız denetçiye bu tebliğin tamamını dikkatle okumalarını tavsiye ediyorum. Biz burada ana hatları özetleyip kısaca belirtmeye çalışacağız.
Tebliğin amacı:
Tebliğin amacı; bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Eğitim yükümlülüğü.
Denetçiler 3 yıllık dönem içinde:
60 kredisi mesleki konulardan olmak üzere 120 kredilik eğitim almalıdır.
Etik kurallar eğitimi 5 kredilik olacaktır.
Temel mesleki konularda her yıl 20 kredi eğitim almalıdır.
Destekleyici konularda 60 kredilik eğitim alınabilir.
120 kredinin tamamlanıp tamamlanmadığı her yıl önceki iki yıllık dönemde dahil edilerek hesaplanır.
Faaliyet izni askıya alınsa veya denetim faaliyetleri durdurulsa bile eğitim yükümlülüğü devam eder.
Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil tarihini izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.
Denetçi zamanında sicile kaydolmamışsa geçmiş yılların eğitimini tamamlamadıkça sicile faal olarak kaydedilemez.
Eğitim konuları: Destekleyici konular ve Temel mesleki konular yani; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur.
Eğitim kredileri neler ve ne miktardadır?
a.Destekleyici konulardaki krediler temel mesleki konulardaki kredi hesabına alınmaz.
b. Mesleki konularda önemli değişiklik olması halinde, zorunlu kredinin bir kısmı bu konulardan olabilir.
(c) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilir. Bu konularda ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.
(d) Eğitim kredisi için 'muhasebe standartları', 'denetim', 'sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı' ile 'kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim' konularında Kurum tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılıp, başarılı olunan her bir sınav konusu için 20 kredi elde edilir.
(e) İşbaşı eğitimi kapsamında, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için 2 kredi elde edilir. Bu şekilde edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. İşbaşı eğitimi ile elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.
(f) Akademik çalışmalar sonucunda elde edilecek krediler ile ilgili olarak;
fa) Başarı ile tamamlanan yüksek lisans eğitimi için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edilir.
fb) Kurum tarafından uygun görülen eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar, çok yazarlı kitaplarda her bir yazar için kredi, o kitabın toplam kredisinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir. Krediler, Çok yazarlı kitabın yazarlarının her bir bölüm için kitap içindeki payına göre yazarlara bölüştürülür. Kitabın editörüne 15 kredi hesaplanıp kalanı yazarlara aittir.
fc) Eğitim konularından; uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir kredi elde edilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların elde edeceği kredi, makalenin müstahak olduğu kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir.
Devamı Haftaya
Facebook
Sayı: 1124 - Tarih: 21.11.2017
Yazarlarımız