Av. Öztürk Yazıcı - 2018 Avukatlık Ücret Tarifesi hakkında

2018 Avukatlık Ücret Tarifesi hakkında


Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl Resmi gazete'de yayımlanarak yenilenir.
2018 yılında uygulanacak Avukatlık asgari ücret tarifesi de beklendiği gibi 30 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlandı.
Ücret tarifesi her yıl genellikle bir önceki yılın rakam ve oranlarına enflasyon , paranın alım gücü, ücret hususundaki Yargı kararları ile konjukturel gelişmeler gibi unsurlar nazara alınarak yeniden belirlenir.
Tarifede düzenlemesinde her zaman 20-25 maddede ilkeler belirlenir. Daha sonra da birkaç kısma ayrılan dava türleri ve işlere göre rakam ve oranlar yer alır.
Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Asgari ücret tarife hükümleri uygulanır.
Yine, tarife başlangıç hükümlerine göre Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez
Yıllar önce mahkemelerce davayı kısmen ya da tamamen kaybeden aleyhine ücret tayin edilirken 'davanın açıldığı günkü' ücret tarifesine göre hükmediliyordu. Yıllar süren davalarda bir de senelik yüzde 100 civarı enflasyon bindiğinde hükmedilen tutar gerçekten verilen emeğe göre çok cüz'i kalıyor ve avukatlar sadece müvekkillerinden alabildikleri ücretle işi idare etmek zorunda kalıyordu. Adil olmayan biçimde davayı kaybedenin de bu anlamda hiçbir yükümlülüğü doğmuyordu.
Enflasyon oranlarının düşmesi ve yasada yapılan 'dava açılan tarih' yerine 'karar verilen tarihteki' tarife kuralı getirilmesiyle davalarda karşı taraf aleyhine kararlaştırılan ücretler daha adil oldu. Bu değişen kural Avukatlık mesleğinin belki de tarihteki en önemli haklı kazanımlarından biridir.
2018 tarifesi ekinde sermayesi 250 bin lirayı geçen Anonim şirketlerin avukatlarına ödeyeceği aylık asgari ücret 1.650 liradan 1.815 liraya çıkarılmış. Bu şirketlerin Avukatlık sözleşmesi yapmamaları suç ve ciddiyetle takip edilen büyük idari para cezaları söz konusu.
Tabi bu rakamların üstünde ücret belirlemek serbest.
Yine 2018 için en 'pahalı' dava türü 'Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen' davalar için 10.900 TL. En düşük dava avukatlık ücreti ise 'icra ceza mahkemelerinde takip edilen ve 660 lira biçilen dava türünde.
Ağır Ceza davalarında görülen davalar için 4.360 lira, Asliye mahkemeleri için 2.180 lira. Bölge Adliye olarak bilinen istinaf mahkemelerinde duruşma varsa ücret var Ortaklığın giderilmesi davalarında ücret miktara göre değil ve dava için toplam 1.815 TL ile sınırlı.
Rakamlı alacak verecek gibi davalarda ve icra takiplerinde ise ilk 35 bin lira için yüzde 12 olan ücret miktar yukarı çıktıkça (3 milyon TL üstü için) yüzde 1'e kadar düşüyor.
Belirttiğimiz üzere dava tarafları bu rakamlardan daha az ücrete anlaşamıyorlar. Kanunla kesin kural, Mesleki disiplin ve mali kural bu husus.
Hatta tarafların rakamlı davalarda yüzde 25'e kadar oranda ücret anlaşmaları yapmaları mümkün. Diğer davalarda da sınır serbest. Söz gelimi tarifede 4.360 lira olan bir ağır ceza davasında avukat müvekkil 500 bin liraya anlaşabilir ve bu anlaşmayı Kanunumuz tanıyor.
Ancak 4.360 liranın altında dava alınamadığı gibi, davayı kaybedene veya kamu davası ise beraat eden avukatına devlete yükletilecek rakam da 4.360 lira.
Belirtmeden geçmeyelim, bu sene ilaveten tüketici hakem heyetlerinin kararlarına itiraz eden karşı taraf lehine kararlaştırılacak vekalet ücretinde de oranlamaya gidilerek tüketici aleyhine büyük miktarlarda vekalet ücreti doğmasının önü kapatıldı.
Tüketiciler açısından hak arama özgürlüğü anlamında olumlu bir karar olarak kayda geçiyoruz.
Yoksa hakem kararı ile lehine karar alan tüketici için mahkemede davayı kaybettiğinde bin liralara yaklaşan meblağlar ödenmek zorunda kalınabiliyordu.
En derin saygılarımla...
Facebook
Sayı: 1131 - Tarih: 09.01.2018
Yazarlarımız